Followers

Thursday, January 31, 2008

பைபிளின் வகைகள்-- பைபிளில் அக்கிரமஙகள் ஆபாச, காம அபத்தஙகள் ஒழுக்க எதிர்மறைகள், பெண் இழிவு

சு. அறிவுக்கரசு.மிக நாகரிகமாக எழுதிய
ஏசு கடவுள் அல்ல - பைபிள் புரட்டுகள். கிறித்தவ மதத்தில் A to Z வரை பிரிவுகள்: கட்டுரைக்கு எச்சரிக்கை
வ்ந்ததால் உண்மைகளை சிந்திக்க சில துளிகள் மட்டுமே இணைய தளத்தில் எடுக்கப்பட்டு அவைகளின் சுட்டிகளையும் தர‌ப்பட்டுள்ளது. அனைத்தையும் மொழி பெய்ர்த்தால் ....... க‌ இருக்கும்.

அவைகளுக்கு எச்சரிக்கைகளை எதிர்பார்க்கலாமா ?

இதை ப‌திப்பிக்க‌ நோக்க‌மில்லை. சூழ் நிலை அப்ப‌டி.

PHOTO >> http://www.nobeliefs.com/DarkBible/DarkBibleContents.htm << href="http://www.nobeliefs.com/DarkBible/darkbible1.htm">http://www.nobeliefs.com/DarkBible/darkbible1.htm
The Dark Bible
A Short History of the Bible

Today we still have dozens of Bible translation versions, with Bible scholars still arguing over the meaning and proper translations of words and phrases. The following shows just a few of the most popular versions:
வகை வகையான‌ பைபிளின் சில‌..
King James Version (KJV)
The New King James Version (NKJV)
Modern King James Version [Green's Translation] (MKJV)
Literal Translation Version [Green] (LITV)
International Standard Version (ISV)
The New International Version (NIV)
English Standard Version (ESV)
New English Bible (NEB)
American Standard Version (ASV)
New American Standard Bible (NASB)
Revised Standard Version (RSV)
New Revised Standard Version (NRSV)
Contemporary English Version (CEV)
Today's English Version (TEV)
The Living Bible (LB)
New Century Version (NC)New Life Version (NLV)
New Living Translation (NLT)
Young's Literal Translation (YLT)
Revised Young's Literal Translation (RYLT)
John Darby's New Translation
Weymouth New Testament Translation
Rotherham's
(One might wonder what will happen to the "new" revisions a few hundred years from now. Nevertheless, the King James Version still remains the most used Bible in the world today and it will probably continue its popularity long into the future.)

No doubt that future versions of Bibles will surface in the future: revisions of previously revised Bibles and newer revisions of new versions. The history of the many versions of the Bible stories, from the ancient Mesopotamian myths to the varied interpretations, interpolations, and versions of the Bible speaks volumes about the reliability of their interpretations and the alleged "truth" they claim the Bible holds, because it shows that the Bible comes not from supernatural agents but rather from human imagination.

We have not one shred of evidence for the supernatural influence on human written works (and mostly from unknown authors), but we do have an abundance of evidence for human recorded beliefs and myths. This shows a marked difference between those of scientific works and those deriving from religious minds. For example, Euclid's Elements written around 300 B.C.E. has changed little since its inception. Scientists don't argue and debate about its meaning because they know it doesn't represent an absolute or fixed work. It only provides a step in the understanding of geometry. Most Christian apologists, on the other hand, view the Bible as fixed and absolute, if only they could only just get the interpretation correct. But regardless of how much they want the Bible to reflect their particular beliefs, they can never dislodge the violence and atrocities described and condoned by their God in the stories in the Old Testament. Nor can they dismiss the even more horrific result of the horrors of Hell as amplified by the words of the alleged Jesus in the New Testament where almost everyone on earth dies in eternal fire. In short, Bible belief influences horror, not by the majority but by the few that actually believe in its macabre prophecy and have the power to force their beliefs onto the majority.

We have little reason to think that violence inspired by Bibles and other religious texts will ever cease. One only has to look at the religious wars around the world to see belief's everlasting destructive potential. One only has to look at the Protestant-Catholic uprising in Ireland, the conflicts in the middle east with Jews fighting Moslems & Christians, the Gulf war, Sudan's civil war between Christians and Islamics, the Bosnia conflicts, and the war in Iraq. The desperate acts of fanatical individuals who have killed for their beliefs of Jesus, Mohammed, God or Satan would create a death list unmatched by any other method in history. The "Holy" Bible supports the notion of war and destruction, not only as a prophesy but as a moral necessity. If we wish to become a peaceful species, it may well serve us to understand the forces of belief that keep us in continual conflict and why the Bible has such a stronghold on the minds of people around the world.
]
http://www.nobeliefs.com/DarkBible/darkbible2.htm

The Dark Bible
Atrocities (only a few)
பைபிளில் அக்கிரமஙகள் ( கொஞ்சம் )

Babylon is fallen
David slaughters them
Decapitate them!
Gideon slaughters
God buries them alive
God kills the firstborns!
God sends pestilence
God slaughters blacks
God's threat to kill
Godly head wounds
Godly mass murder
Kill all unbelievers
Kill man, woman, infant
King David's holocaust
Moses' mass murder
Nail his head!
Raping and killing
Shed the blood
Slaughter of innocents
Slay old and young
Stone the woman!
The survivors
Utter destruction, 1
Utter destruction, 2
Washing feet in blood

http://www.nobeliefs.com/DarkBible/darkbible3.htm
------------------------------
The Dark Bible
Sex, Obscenities, Filth
ஆபாச, காம அபத்தஙகள்
Biblical pornography
Cain's Wife?
David uncovers himself
Death to adulterers
Drugs and aphrodisiacs
Eat human feces!
Eating dung and drinking piss
Boil and eat your son
Expose her breasts!
Fatal orgasm
Fecal disposal
God given hemorrhoids
God's bowel diseases
God's fecal fetish
Howl and strip naked
Incestuous relations
Passing wind
Piss crimes
Pisseth against walls
Prophesy in the nude
The sacred penis

http://www.nobeliefs.com/DarkBible/darkbible4.htm
--------------------------------------
The Dark Bible
Morality And Contradictions
ஒழுக்க எதிர்மறைகள்
Back To Table Of Contents

Be wise as serpents
Beat that slave
Burn the daughter!
Burn them!
Creation contradiction, 1
Creation contradiction, 2
Creation contradiction, 3
Curse the children
Eat your children
God accepts slavery
God condones slavery
The Gods creation
God orders adultery
God's OK on abortion
Golden rule
Happy to kill children
Hate them!
Hate your family
He must increase but I must decrease
Human sacrifice
Make weapons
More than one god
Pray in the closet
Rape my daughter
Serpent Jews
Slay enemies
Synagogues of Satan
Talking donkey
The "gods"
The sun stands still
Turn thy cheek
Virgin's worth
Wars must be


The Crucifixion by Mathias Grunewald (1480-1530)
This painting gives a pictorial example of the horrific nature of the Bible with its Godly atrocities and tortures. Here we have the contorted body of Jesus flayed, bruised and bleeding. Above the pointing hand of John the Baptist (on the right) are inscribed in Latin "He must increase, but I must decrease" from John 3:30. Indeed, any human who believes in the Bible decreases his potential as a human.

http://www.nobeliefs.com/DarkBible/darkbible5.htm
-------------------------------
The Dark Bible
God, Satan, Jesus, Heaven
Back To Table Of Contents

The back parts of God
Beasts in heaven
The brethren of Jesus
Christ with horns
Christ's temper
Curse the earth
Evil from God
The evil spirit of the Lord, 1
The evil spirit of the Lord, 2
Get thee behind me Satan
God creates evil and peace
The final lie
Fire from the Lord
Fire of God
God casts stones
God rejoices your death
God 'The Jealous'
God's fiery serpents
God-- man of war
God & Satan the same?
I came not to send peace
I come to send fire
Jesus not entirely good
Jesus reveals himself
Jesus' servants would fight
Jesus will kill children
Pray in the closet
Promise to return
Sacrifice or suicide?
The wrathful God
Wars must be

http://www.nobeliefs.com/DarkBible/darkbible6.htm
--------------------------
The Dark Bible
Women's Inferior Status
பெண் இழிவு
Back To Table Of Contents
Burn the daughter!
Cut off her hand!
Expose her breasts!
Female births get penalty
Female inferiority
God's OK on abortion
Jesus will kill children
Kill the witches!
Moses' mass murder
Rape my daughter
Raping and killing
Silence the woman!
Stone the woman
"Virgin" mistranslation
Virgin's worth
Wives, submit yourselves!
Women shall not speak
Women's sorrow
Rip up pregnant women
The wicked woman
The Biblical view of women
The God of the Bible decrees that woman must submit to the dominance of man.
"The social and legal position of an Israelite wife was inferior to the position a wife occupied in the great countries round about... all the texts show that Israelites wanted mainly sons to perpetuate the family line and fortune, and to preserve the ancestral inheritance... A husband could divorce his wife; women on the other hand could not ask for divorce... the wife called her husband Ba'al or master; she also called him adon or lord; she addressed him, in fact, as a slave addressed his master or subject, his king. The Decalogue includes a man's wife among his possessions... all her life she remains a minor. The wife does not inherit from her husband, nor daughters from their father, except when there is no male heir. A vow made by a girl or married woman needs, to be valid, the consent of the father or husband and if this consent is withheld, the vow is null and void. A man had a right to sell his daughter. Women were excluded from the succession."
-Roland de Vaux, archaeologist and priest
http://www.nobeliefs.com/DarkBible/darkbible7.htm
---------------------------
The Dark Bible
Bibliography
(Click on an underlined title to obtain it)
Akerley, Ben Edward, "The X-Rated Bible," (1989)
Allen, Steve, "Steve Allen on the Bible, Religion, & Morality," (1990)
Allen, Steve, "More Steve Allen on the Bible, Religion, & Morality," (1993)
Asimov, Isaac, "Asimov's Guide to the Bible (Vol 1 &2)," (1968-69)
Bible, the New Revised Standard Version, (1989)
Broderick, Robert, "The Catholic Encyclopedia", 1990
Buttrich, George A, "The Interpreter's Bible," (1952)
Campbell, Joseph, "The Masks of God," (1964)
Crees, Adrian, "Anatomy of Religion"
Day, John, "Molech: A God of Human sacrifice in the Old Testament"
De Vaux, Roland, "Ancient Israel," (1965)
Eisler, Riane, "The Chalice & the Blade," (1987)
Foote, G.W, et al, "The Bible Handbook for Free Thinkers and Inquiring Christians"
Friedlander, Gerald, "The Jewish Sources of the Sermon on the Mount," (1969)
God? "Holy Bible, King James Version," (1611)
Herbert, A. S., "The Book of the Prophet," (1973)
Kaiser, Otto, "The Old Testament Library, Isaiah 1-12," (1972)
Kennedy, D. James, "Why I Believe," (1980)
Meyer, Marvin W., "The Secret Teachings of Jesus," (1984)
Midrash Rabbah
Pagels, Elaine, "The Gnostic Gospels," (1979)
Pagels, Elaine, "Adam, Eve, and the Serpent" (1988)
Richards, Lawrence O., "The Revell Bible Dictionary," (1984)
Romer, John "Testament, Bible and History," (1988)
Stanton, Elizabeth Cady, "The Woman's Bible,"(1895)
Stone, Merlin, "When God Was a Woman," (1976)
Watts, Alan "Beyond Theology," (1964)
Wilson, Dorthy F., "The Gospel Sources"
Wood, Forrest G., "The Arrogance of Race," (1990)
http://www.nobeliefs.com/DarkBible/darkbible8.htm

No comments: