Followers

Thursday, January 31, 2008

பைபிளின் வகைகள்-- பைபிளில் அக்கிரமஙகள் ஆபாச, காம அபத்தஙகள் ஒழுக்க எதிர்மறைகள், பெண் இழிவு

சு. அறிவுக்கரசு.மிக நாகரிகமாக எழுதிய
ஏசு கடவுள் அல்ல - பைபிள் புரட்டுகள். கிறித்தவ மதத்தில் A to Z வரை பிரிவுகள்: கட்டுரைக்கு எச்சரிக்கை
வ்ந்ததால் உண்மைகளை சிந்திக்க சில துளிகள் மட்டுமே இணைய தளத்தில் எடுக்கப்பட்டு அவைகளின் சுட்டிகளையும் தர‌ப்பட்டுள்ளது. அனைத்தையும் மொழி பெய்ர்த்தால் ....... க‌ இருக்கும்.

அவைகளுக்கு எச்சரிக்கைகளை எதிர்பார்க்கலாமா ?

இதை ப‌திப்பிக்க‌ நோக்க‌மில்லை. சூழ் நிலை அப்ப‌டி.

PHOTO >> http://www.nobeliefs.com/DarkBible/DarkBibleContents.htm << href="http://www.nobeliefs.com/DarkBible/darkbible1.htm">http://www.nobeliefs.com/DarkBible/darkbible1.htm
The Dark Bible
A Short History of the Bible

Today we still have dozens of Bible translation versions, with Bible scholars still arguing over the meaning and proper translations of words and phrases. The following shows just a few of the most popular versions:
வகை வகையான‌ பைபிளின் சில‌..
King James Version (KJV)
The New King James Version (NKJV)
Modern King James Version [Green's Translation] (MKJV)
Literal Translation Version [Green] (LITV)
International Standard Version (ISV)
The New International Version (NIV)
English Standard Version (ESV)
New English Bible (NEB)
American Standard Version (ASV)
New American Standard Bible (NASB)
Revised Standard Version (RSV)
New Revised Standard Version (NRSV)
Contemporary English Version (CEV)
Today's English Version (TEV)
The Living Bible (LB)
New Century Version (NC)New Life Version (NLV)
New Living Translation (NLT)
Young's Literal Translation (YLT)
Revised Young's Literal Translation (RYLT)
John Darby's New Translation
Weymouth New Testament Translation
Rotherham's
(One might wonder what will happen to the "new" revisions a few hundred years from now. Nevertheless, the King James Version still remains the most used Bible in the world today and it will probably continue its popularity long into the future.)

No doubt that future versions of Bibles will surface in the future: revisions of previously revised Bibles and newer revisions of new versions. The history of the many versions of the Bible stories, from the ancient Mesopotamian myths to the varied interpretations, interpolations, and versions of the Bible speaks volumes about the reliability of their interpretations and the alleged "truth" they claim the Bible holds, because it shows that the Bible comes not from supernatural agents but rather from human imagination.

We have not one shred of evidence for the supernatural influence on human written works (and mostly from unknown authors), but we do have an abundance of evidence for human recorded beliefs and myths. This shows a marked difference between those of scientific works and those deriving from religious minds. For example, Euclid's Elements written around 300 B.C.E. has changed little since its inception. Scientists don't argue and debate about its meaning because they know it doesn't represent an absolute or fixed work. It only provides a step in the understanding of geometry. Most Christian apologists, on the other hand, view the Bible as fixed and absolute, if only they could only just get the interpretation correct. But regardless of how much they want the Bible to reflect their particular beliefs, they can never dislodge the violence and atrocities described and condoned by their God in the stories in the Old Testament. Nor can they dismiss the even more horrific result of the horrors of Hell as amplified by the words of the alleged Jesus in the New Testament where almost everyone on earth dies in eternal fire. In short, Bible belief influences horror, not by the majority but by the few that actually believe in its macabre prophecy and have the power to force their beliefs onto the majority.

We have little reason to think that violence inspired by Bibles and other religious texts will ever cease. One only has to look at the religious wars around the world to see belief's everlasting destructive potential. One only has to look at the Protestant-Catholic uprising in Ireland, the conflicts in the middle east with Jews fighting Moslems & Christians, the Gulf war, Sudan's civil war between Christians and Islamics, the Bosnia conflicts, and the war in Iraq. The desperate acts of fanatical individuals who have killed for their beliefs of Jesus, Mohammed, God or Satan would create a death list unmatched by any other method in history. The "Holy" Bible supports the notion of war and destruction, not only as a prophesy but as a moral necessity. If we wish to become a peaceful species, it may well serve us to understand the forces of belief that keep us in continual conflict and why the Bible has such a stronghold on the minds of people around the world.
]
http://www.nobeliefs.com/DarkBible/darkbible2.htm

The Dark Bible
Atrocities (only a few)
பைபிளில் அக்கிரமஙகள் ( கொஞ்சம் )

Babylon is fallen
David slaughters them
Decapitate them!
Gideon slaughters
God buries them alive
God kills the firstborns!
God sends pestilence
God slaughters blacks
God's threat to kill
Godly head wounds
Godly mass murder
Kill all unbelievers
Kill man, woman, infant
King David's holocaust
Moses' mass murder
Nail his head!
Raping and killing
Shed the blood
Slaughter of innocents
Slay old and young
Stone the woman!
The survivors
Utter destruction, 1
Utter destruction, 2
Washing feet in blood

http://www.nobeliefs.com/DarkBible/darkbible3.htm
------------------------------
The Dark Bible
Sex, Obscenities, Filth
ஆபாச, காம அபத்தஙகள்
Biblical pornography
Cain's Wife?
David uncovers himself
Death to adulterers
Drugs and aphrodisiacs
Eat human feces!
Eating dung and drinking piss
Boil and eat your son
Expose her breasts!
Fatal orgasm
Fecal disposal
God given hemorrhoids
God's bowel diseases
God's fecal fetish
Howl and strip naked
Incestuous relations
Passing wind
Piss crimes
Pisseth against walls
Prophesy in the nude
The sacred penis

http://www.nobeliefs.com/DarkBible/darkbible4.htm
--------------------------------------
The Dark Bible
Morality And Contradictions
ஒழுக்க எதிர்மறைகள்
Back To Table Of Contents

Be wise as serpents
Beat that slave
Burn the daughter!
Burn them!
Creation contradiction, 1
Creation contradiction, 2
Creation contradiction, 3
Curse the children
Eat your children
God accepts slavery
God condones slavery
The Gods creation
God orders adultery
God's OK on abortion
Golden rule
Happy to kill children
Hate them!
Hate your family
He must increase but I must decrease
Human sacrifice
Make weapons
More than one god
Pray in the closet
Rape my daughter
Serpent Jews
Slay enemies
Synagogues of Satan
Talking donkey
The "gods"
The sun stands still
Turn thy cheek
Virgin's worth
Wars must be


The Crucifixion by Mathias Grunewald (1480-1530)
This painting gives a pictorial example of the horrific nature of the Bible with its Godly atrocities and tortures. Here we have the contorted body of Jesus flayed, bruised and bleeding. Above the pointing hand of John the Baptist (on the right) are inscribed in Latin "He must increase, but I must decrease" from John 3:30. Indeed, any human who believes in the Bible decreases his potential as a human.

http://www.nobeliefs.com/DarkBible/darkbible5.htm
-------------------------------
The Dark Bible
God, Satan, Jesus, Heaven
Back To Table Of Contents

The back parts of God
Beasts in heaven
The brethren of Jesus
Christ with horns
Christ's temper
Curse the earth
Evil from God
The evil spirit of the Lord, 1
The evil spirit of the Lord, 2
Get thee behind me Satan
God creates evil and peace
The final lie
Fire from the Lord
Fire of God
God casts stones
God rejoices your death
God 'The Jealous'
God's fiery serpents
God-- man of war
God & Satan the same?
I came not to send peace
I come to send fire
Jesus not entirely good
Jesus reveals himself
Jesus' servants would fight
Jesus will kill children
Pray in the closet
Promise to return
Sacrifice or suicide?
The wrathful God
Wars must be

http://www.nobeliefs.com/DarkBible/darkbible6.htm
--------------------------
The Dark Bible
Women's Inferior Status
பெண் இழிவு
Back To Table Of Contents
Burn the daughter!
Cut off her hand!
Expose her breasts!
Female births get penalty
Female inferiority
God's OK on abortion
Jesus will kill children
Kill the witches!
Moses' mass murder
Rape my daughter
Raping and killing
Silence the woman!
Stone the woman
"Virgin" mistranslation
Virgin's worth
Wives, submit yourselves!
Women shall not speak
Women's sorrow
Rip up pregnant women
The wicked woman
The Biblical view of women
The God of the Bible decrees that woman must submit to the dominance of man.
"The social and legal position of an Israelite wife was inferior to the position a wife occupied in the great countries round about... all the texts show that Israelites wanted mainly sons to perpetuate the family line and fortune, and to preserve the ancestral inheritance... A husband could divorce his wife; women on the other hand could not ask for divorce... the wife called her husband Ba'al or master; she also called him adon or lord; she addressed him, in fact, as a slave addressed his master or subject, his king. The Decalogue includes a man's wife among his possessions... all her life she remains a minor. The wife does not inherit from her husband, nor daughters from their father, except when there is no male heir. A vow made by a girl or married woman needs, to be valid, the consent of the father or husband and if this consent is withheld, the vow is null and void. A man had a right to sell his daughter. Women were excluded from the succession."
-Roland de Vaux, archaeologist and priest
http://www.nobeliefs.com/DarkBible/darkbible7.htm
---------------------------
The Dark Bible
Bibliography
(Click on an underlined title to obtain it)
Akerley, Ben Edward, "The X-Rated Bible," (1989)
Allen, Steve, "Steve Allen on the Bible, Religion, & Morality," (1990)
Allen, Steve, "More Steve Allen on the Bible, Religion, & Morality," (1993)
Asimov, Isaac, "Asimov's Guide to the Bible (Vol 1 &2)," (1968-69)
Bible, the New Revised Standard Version, (1989)
Broderick, Robert, "The Catholic Encyclopedia", 1990
Buttrich, George A, "The Interpreter's Bible," (1952)
Campbell, Joseph, "The Masks of God," (1964)
Crees, Adrian, "Anatomy of Religion"
Day, John, "Molech: A God of Human sacrifice in the Old Testament"
De Vaux, Roland, "Ancient Israel," (1965)
Eisler, Riane, "The Chalice & the Blade," (1987)
Foote, G.W, et al, "The Bible Handbook for Free Thinkers and Inquiring Christians"
Friedlander, Gerald, "The Jewish Sources of the Sermon on the Mount," (1969)
God? "Holy Bible, King James Version," (1611)
Herbert, A. S., "The Book of the Prophet," (1973)
Kaiser, Otto, "The Old Testament Library, Isaiah 1-12," (1972)
Kennedy, D. James, "Why I Believe," (1980)
Meyer, Marvin W., "The Secret Teachings of Jesus," (1984)
Midrash Rabbah
Pagels, Elaine, "The Gnostic Gospels," (1979)
Pagels, Elaine, "Adam, Eve, and the Serpent" (1988)
Richards, Lawrence O., "The Revell Bible Dictionary," (1984)
Romer, John "Testament, Bible and History," (1988)
Stanton, Elizabeth Cady, "The Woman's Bible,"(1895)
Stone, Merlin, "When God Was a Woman," (1976)
Watts, Alan "Beyond Theology," (1964)
Wilson, Dorthy F., "The Gospel Sources"
Wood, Forrest G., "The Arrogance of Race," (1990)
http://www.nobeliefs.com/DarkBible/darkbible8.htm

மாமிசப் பிராணி, பிச்சையிலும் பெருமையுடைய பிராமணன் கெட்ட காரியத்தில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் பூஜிக்கத் தக்கவன்; மேலானவன்.

வைதீகமாக இருந்தாலும், லெளகீகமாக இருந்தாலும் மூடனாயிருந்தாலும் பிராமணனே மேலான தெய்வம். பிராமணனுக்குக் கொலை தண்டனை கிடையாது புதையலிலும் பங்கு.

சூத்திரன் பொருளைக் கொள்ளையிட வேண்டும். சூத்திரர்களுக்குத் தண்டனை.சூத்திரன் வேதம் ஓதக் கூடாது. நீதி செய்யக்கூடாது. மண்ணுநீதியின் பெருமைகள்! மனு நீதி

சூத்திரன் x பிராமணன் . மனுதர்ம மூலம்.பிரம்மாவானவர் இந்த சாஸ்திரத்தை உண்டு பண்ணி விதிப்படி ரிஷிகளுக்கும் ஓதுவித்தார். (அத் .1.சு.59)

விவாதிப்பவன் நாத்திகனாம்! > வேதம்(சுருதி)தரும சாஸ்திரம்(ஸ்மிருதி) இவ்விரண்டையும் தர்க்க யுக்தியைக் கொண்டு மறுப்பவன் நாஸ்திகனாகின்றான். (அத்.2.சு11)இத்தகைய நாஸ்திகன் வேதத்தை நிந்தித்தால் தெய்வத்தை நிந்திக்கின்றவனாவான். (அத்.2.சு11)

பிராமணன் இந்த மனு சாஸ்திரத்தை மற்ற வருணத்தாருக்கு ஓதுவிக்கக் கூடாது. (அத்.2.சு103)சூதாடுகிறவன், கூத்தாடி, பாடகன், கொடிய நடையுள்ளவன், தேவ ஸ்மிருதிகளை நிந்திப்பவன்,விரத அனுஷ்டானம் இல்லாதவன், ஆபத்து இல்லாதபோது தன் ஜாதித்தொழிலை விட்டும் மற்றொரு ஜாதித்தொழிலைச் செய்பவன் , குடியன் இவர்களை அரசன் பட்டணத்தை விட்டு ஓட்ட வேண்டியது. (அத்.9.சு226)

படைப்பில் பேதம்> அந்த பிரம்மாவானவர், இந்த உலகத்தைக் காப்பாற்றுவதற்காக தன் முகம், தோள், தொடை , பாதம் இவைகளினின்று உண்டான பிராமண, சத்திரிய, வைசிய , சூத்திர வருணத்தாருக்கு இம்மைக்கும், மறுமைக்கும் உரிய உபயோகமான கருமங்களைத் தனித்தனியாகப் பகுத்தார். (அத்1. சு. 87)

பிராமணன் முதல் வருணத்தான் ஆனதாலும் பிரம்மாவின் உயர்ந்த இடத்தில் (முகத்தில்) பிறந்ததனாலும் இந்த உலகத்தில் உண்டாயிருக்கிற சகல வருணத்தாருடைய பொருள்களையும் தானம் வாங்க அவனே பிரபுவாகிறான். (மனு .அத்.1.சு100)

பிச்சையிலும் பெருமை > ஆதலால் பிராமணன் ஒருவரிடத்தில் தானம் வாங்கினாலும் தன் பொருளையே சாப்பிடுகிறான். தன் வஸ்திரத்தையே உடுத்துகிறான்; தன் சொத்தையே தானஞ்செய்கிறான். மற்றவர்கள் அவன் தயவினாலேயே அவற்றை அனுபவிக்கிறார்கள். (மனு .அத்.1.சு101)பிராமணன் தொழிலை சூத்திரன் செய்தாலும் சூத்திரன் பிராமண சாதியாக மாட்டான். ஏனென்றால் , அவனுக்கு பிராமண சாதித் தொழிலில் அதிகாரம் இல்லை அல்லவா?

சூத்திரன் தொழிலைப் பிராமணன் செய்தாலும் பிராமணன் சூத்திர ஜாதியாக மாட்டான். ஏனென்றால் அவன் ஈனத் தொழில் செய்தாலும் அவன் ஜாதி உயர்ந்ததல்லவா இப்படியே இந்த விஷயங்களை பிரம்மாவும் நிச்சயம் செய்திருக்கிறார்.

பார்ப்பான் மாமிசப் பிராணியே ! > வடை முக்கிய பலகாரங்கள், பாயாசம் , கிழங்கு, ருசியுள்ள இறைச்சி, நறுமணமுள்ள நீர் இவைகள் பிராமணர்களுக்கு உரியன. (மனு .அத்.3சு227)ஒரு பிராமணன் மந்திரத்தினாற் கொல்லப்பட்ட மிருகாதிகளின் மாமிசத்தைப் புசிக்கலாம். (மனு அத் 5. சு.27)

உயிருக்கு ஆபத்து நேருங்கால் புசிக்கத்தக்க பிராணிகளை நாள்தோறும் புசித்த போதிலும் தோஷத்தை அடையமாட்டான். (மனு அத் 3. சு.10) இன்ன இன்ன மாமிசத்தால் சிரார்த்தம் செய்தால் பிதுர்க்கள் இவ்வளவு காலம் திருப்தி அடைவார்கள் என்ற விவரம் எள், செந்நெல், அரிசி, உளுந்து, நீர், கிழங்கு , கனி இவற்றால் மனித பிதுர்க்கள் ஒரு மாதம் திருப்தியடைவர்.மீனுணவால் இரு மாதங்கள்- மான் மாமிசத்தால் மூன்று மாதங்கள் - செம்மறியாட்டுப் புலாலால் நான்கு மாதங்கள், பட்சி மாமிசத்தால் அய்ந்து மாதங்கள் பிதுர்த்திருப்தியாகும்.

வெள்ளாட்டின் மாமிசம் ஆறு மாதம்- புள்ளிமான் புலால் ஏழுமாதம், கருப்பு மான் மாமிசம் எட்டுமாதம், கலைமான் மாமிசம் ஒன்பது மாதம்.முள்ளம்பன்றி, காட்டெருமைக் கடா இவற்றின் மாமிசத்தால் பத்து மாதங்கள், முயல், ஆமை, இவற்றால் பதினோரு மாதங்கள்.பசுவின் பால், தயிர், நெய், இவற்றால் ஒரு வருடம். இரண்டு காதுகளும் நீரில்பட மூழ்கிக் குடிக்கின்ற கிழ வெள்ளாட்டுக் கடா மாமிசத்தால் பன்னிரண்டு ஆண்டுகள்.

அந்தந்தத் காலத்தில் விளைகின்ற காய்கறிகள், வாளை மீன், கட்க மிருகம், சிவந்த ஆடு இவற்றின் மாமிசத்தாலும் காட்டில் முளைக்கின்ற செந்நெல் அரிசியினாலும் செய்தால் எல்லையற்ற காலமும் பிதுர்க்கள் சிரார்த்தத்தால் திருப்தியுறுகின்றனர். மழைக் காலத்து புரட்டாசி தேய்பிறை பதின்மூன்றாம் நாளில் தேனாலும் பாயசத்தாலும் சிரார்த்தம் செய்தால் குறைவறத்திருப்தியடைவர். (மனு. அத் 2. சு 267 முதல் 273 வரை)சிரார்த்தத்தில் விதிப்படி விதிக்கப்பட்ட பிராமணன் மாமிசத்தைத் தோஷமென்று புசியாவிட்டால் அவன் 21 ஜனனமும் பசுவாகப் பிறப்பான். (மனு. அத்.5.சு 35)

சூத்திரனை சிரார்த்தத் தினத்தன்று வீட்டை விட்டு வெளிப்படுத்த வேண்டும். (மனு. அத்.3.சு 242)பெயர் வைப்பதிலும் வேறுபாடு: >பிராமணனுக்கு மங்களத்தையும், சத்திரியனுக்குப் பலத்தையும், வைசியனுக்குப் பொருளையும் , சூத்திரனுக்குத் தாழ்வையும் காட்டுகிறதான பெயரை இடவேண்டியது. சூத்திரனுக்குத் தாஸன் என்ற தொடர் பெயராக இட வேண்டியது. (அத் 2. சு.31-32)பிராமணனுக்குப் பஞ்சு நூலும் சத்ரியனுக்கு சணப்ப நூலாலும் வைசியனுக்கு வெள்ளாட்டின் மயிராலும் மூன்று வடமாகத் தோளில் பூணுல் தரிக்க வேண்டியது. (அத்2. சு.44)

பன்றியும் - சூத்திரனும் > பன்றியின் மோத்தலினாலும், கோழிச் சிறகின் காற்றினாலும்,நாயின் பார்வையினாலும், சூத்திரன் தொடுதலாலும் பதார்த்தம் அசுத்தமாகின்றது. (அத்3.சு,241)

சிரார்த்த உணவு சூத்திரனுக்குக் கூடாது > எவன் சிரார்த்தஞ்செய்து அன்னம் முதலியவற்றை சூத்திரனுக்குப் போடுகிறானோ அந்த மூடன் கால சூத்திரமென்னும் நரகத்தில் தலைகீழாக விழுகிறான். (அத் 3. சு. 249)அந்த சிரார்த்தத்தில் (சூத்திரனுக்கு தானஞ்செய்யப்பட்ட சிரார்த்தத்தில்) புசித்த பிராமணன் தன் மனைவி புணர்ச்சியினாசையால் வந்தபோதிலும், அவளுடன் அன்று சம்போகஞ் செய்தால் அவளுடைய மலத்தில் அந்த மாதம் முழுவதும் அவனுடைய பிதுர்க்கள் மூழ்குகிறார்கள். (அத்.3.சு .250)

சூத்திரன் யார் ? > சூத்திரன் என்பவன் ஏழு வகைப்படும்:-1. யுத்தத்தில் புறங்காட்டி ஓடுபவன்.2. யுத்தத்தில் கைதியாகப் பிடிக்கப்பட்டவன்.3. பிராமணனிடத்தில் பக்தியினால் ஊழியஞ் செய்கிறவன்.4. விபசாரி மகன்.5. விலைக்கு வாங்கப்பட்டவன்.6. ஒருவனால் கொடுக்கப்பட்டவன்.7. தலைமுறை தலைமுறையாக ஊழியம் செய்கிறவன். (அத் 8. சு. 415)

சூத்திரனுக்குத் தர்மம் > சூத்திரன் சுவர்க்கத்திற்காவது , ஜீவனத்திற்காவது அல்லது இரண்டிற்குமாவது , பிராமணனையே தொழவேண்டும். இவன் பிராமணனை அண்டிய சூத்திரன் என்று ஒருவனுக்குப் பெயர் வந்தால் அதே அவனுக்குப் பாக்கியம். (அத் 10. சு .122) பிராமணர்களை வழிபடாததனாலும் உபநயனம் முதலிய சடங்குகள் செய்து கொள்ளாததனாலும் சத்திரியர் வரவர சூத்திரத் தன்மை அடைந்தார்கள். (அத்10. சு.43)பிராமணன் உண்டு மிகுந்த உணவு(எச்சில்) உடுத்திக் கிழிந்த ஆடை, சாரமற்ற தானியம்(பதர்) இவைகளைப் பிராமணன், சூத்திரன் ஜீவனத்திற்குக் கொடுக்க வேண்டும். (அத்.10.சு.,125)

சூத்திரனைக் கூலி கொடுத்தோ, கொடாமலோ பிராமணர் வேலை வாங்கலாம், பிராமணனுக்குத் தொண்டு செய்யவே சூத்திரனைப் பிரம்மா படைத்திருக்கிறார். (அத்.8. சு 413) சூத்திரன் பிராமணனுக்குப் பணிவிடை செய்யும்படி அரசன் சொல்ல வேண்யது, அப்படிச் செய்யாவிட்டால் அரசர்கள் தண்டித்து அங்ஙனம் செய்யச் சொல்ல வேண்டியது. (அத் 8. சு. 235)

சூத்திரன் மற்ற மூன்று வருணத்தாருக்கும் பொறாமையின்றி பணி செய்வதை முக்கியமான தர்மமாக ஏற்படுத்தினார் ; இதனால் அவனுக்குத் தானம் முதலியவையும் உண்டென்று தோன்றுகிறது. (அத் 1. சு.91)

சூத்திரன் பொருளைக் கொள்ளையிட வேண்டும்: >யாகம் செய்யாதவனுடைய (சூத்திரன்) பொருள் அசுரர் பொருளாகும் . ஆகையால் அதைக் கொள்ளையிடுவது தர்மமாகும். (அத். 7. சு.24)செல்வம் உள்ள சூத்திரன் வீட்டில் சிறிதும் தயங்காமலும் கேளாமலும் பலாத்காரத்தினாலும் கொள்ளையிடலாம். (அத்.11. சு.13)சூத்திரன் பொருள் சம்பாதிக்கத் தக்கவனாயிருந்தாலும், குடும்பத்திற்கு உபயோகமானதைவிட அதிகப் பொருளை சம்பாதிக்கக் கூடாது . அப்படிச் சம்பாதித்தால் தன்னால் உபசரிக்கத்தக்க பிராமணனையே இம்சை செய்யவேண்டிவரும். (அத்.10.சு.129)

சூத்திரர்களுக்குத் தண்டனை: > சூத்திரன், பிராமணர்களைத் திட்டினால் அவன் நாக்கை அறுக்க வேண்டும். (அத்.8.சு.270)சூத்திரன் பிராமணன் பெயர்,சாதி இவைகளைச் சொல்லித் திட்டினால் அவன் வாயில் பத்து அங்குல நீளமுள்ள இரும்புக் கம்பியைக் காய்ச்சி எரிய எரிய வைக்க வேண்டும். ( அத்.8.சு.271)சூத்திரன் பிராமணனைப் பார்த்து "நீர் இதைச் செய்ய வேண்டும்'' என்று உபதேசம் செய்தால் அவன் வாயிலும், காதிலும் எண்ணெய்யைக் காய்ச்சி ஊற்ற வேண்டும். (அத்.8.சு.272)பிராமணனுடைய தலைமயிர் தாடி, மீசை, கால், கழுத்து, ஆண்குறி இவைகளைப் பிடித்த சூத்திரனின் கைகளை யோசிக்காமல் அறுக்க வேண்டும். (அத்,8,283.)

சூத்திரன் பிராமணனுடன் ஒரு ஆசனத்தில் உட்கார்ந்தால், இடுப்பில் சூடுபோட வேண்டும்; அல்லது ஊரைவிட்டுத் துரத்த வேண்டும். (அத்.8.சு.281) சூத்திரன் பிராமணனின் எந்தெந்த உறுப்புகளை கையினாலும் தடியினாலும் தாக்குகிறானோ, அந்தந்த உறுப்புகளை நறுக்கவேண்டும் அடித்தால் கையையும், உதைத்தால் காலையும் வெட்டிவிட வேண்டும். (மனு. அத் 9. சு.280)

சூத்திரன் பிராமண சாதிக்குறியை- பூணுல் முதலியதைத் தரித்தால் அரசன் சூத்திரனின் அங்கங்களை வெட்டிவிட வேண்டும். (மனு. அத் 9. சு.224) சூத்திரன் பிராமணர் பொருளை அபகரித்தால், சித்ரவதை செய்து கொல்ல வேண்டும் (மனு. அத் 9. சு.248)சூத்திரன் தன் தொழிலைவிட்டு உயர்குலத்தோனுடைய தொழிலைச் செய்தால் அவன் பொருள் முழுவதையும் பறித்துக் கொண்டு அரசன் அவனை நாட்டை விட்டுத் துரத்திவிட வேண்டும். (மனு. அத் 9. சு.96)

விபசார தண்டனை : > பிராமணரல்லாதார் பிராமணன் மனைவியைக் கூடினால் அவர் உயிர் போகும்வரை தண்டிக்க வேண்டும். (மனு. அத் 8. சு.359) சூத்திரன் காவல் இல்லாது திரிகிற பிராமணப் பெண்ணைக் கூடினாலும் அவனது பீஜம், ஆண்குறியை அறுக்க வேண்டும்! காக்கப்பட்ட பிராமணப் பெண்ணைக் கூடினால் உடல் முழுவதையும் துண்டு துண்டாய் வெட்டி அவனுடைய பொருளையும் கொள்ளையிட வேண்டும். (மனு. அத் 8. சு.374)

சத்தியம் கேட்க வேண்டிய முறை >சூத்திரனை நெருப்பில் பழுக்கக் காய்ந்த மழுவைக் கையால் எடுக்கச் செய்யவேண்டும் அல்லது தண்ணீரில் அமிழ்த்த வேண்டும். (மனு. அத் 8. சு.114)சூத்திரன் மழுவெடுத்ததனால் கை வேகாமலும் தண்ணீரில் அமிழ்த்தப்பட்டதனால் மிதக்காமலும், சாகாமலும் இருந்தால் தான் அவன் சொல்லும் பிரமாணத்தை சத்தியம் என்று உணர வேண்டும். ( அத் 8. சு.115)

சூத்திரன் அடிமைத் தொழிலைத் தவிர வேறு தொழிலைச் செய்ய தகுதியற்ற தேசம் யாதோ அந்த இடம் பிராமணன் வசிக்க உரியதாகும். ( அத் 2. சு.24) சூத்திரன் ராசாவாயிருக்கும் இராச்சியத்திலும், தருமம் அறியாதவர்கள், பாஷாண்டிகள் இவர்கள் வசிக்கும்படியான கிராமத்திலும் சமீபத்தில் சண்டாளர் வசிக்கின்ற கிராமத்திலும் பிராமணர் வாசஞ்செய்யப்படாது. ( அத் 4. சு.61)

சூத்திரன் வேதம் ஓதக் கூடாது: >சூத்திரனுக்கு இம்மைக்கு உபயோகமான அர்த்த சாஸ்திரத்தை சொல்லி வைக்கலாகாது. தனக்குச் சிஷ்யனாகாத சூத்திரனுக்கு உச்சிட்ட அன்னத்தைக் கொடுக்கக்கூடாது ஓமம் பண்ணி மிகுதியை சூத்திரனுக்குக் கொடுக்கலாகாது . தருமம், விரதம் இவைகளை ஒரு பிராமணனை முன் வைத்துக் கொள்ளாமல் நேராய் அவனுக்கு உபதேசிக்கக்கூடாது.

சாவிலும் பேதம்: >சூத்திரன் இறந்துபோனால் ஊருக்குத் தெற்குப் பக்கத்திலும், வைசியன் இறந்துபோனால் மேற்குப் பக்கத்திலும். சத்திரியன் இறந்து போனால் வடக்குப்பக்கத்திலும், பிராமணன் இறந்துபோனால் கிழக்குப் பக்கத்திலும் எடுத்துக்கொண்டு போக வேண்டியது. ( அத் 5. சு.92)

பிராமணன் சொல்படியே அரசு நிர்வாகம்: > அரசன் தினந்தோறும் காலையில் எழுந்து மூன்று வேதமோ தினவர்களாயும், நீதி சாஸ்திர வித்வான்களாயும் இருக்கிற பிராமணனை உபசரித்து அவர்கள் சொல்லுகிறபடி நீதிசெலுத்த வேண்டியது. ( அத் 7. சு.37)எந்த அரசன் ராச்சியத்தில் வேதமோதினவன் சாப்பாட்டுக் கில்லாமல் துன்பப்படுகிறானோ, அந்த அரசன் தேசமெல்லாஞ் சீக்கிரத்திலேயே துன்பப்பட்டு அழிந்துவிடும். (அத் 7.சு.134)

மனுதரும (வர்ணாசிரம) முறைப்படி ராஜ்யபரிபாலனம் செய்யாமல் இருக்கிற அரசனை அந்தத் தண்டத்தைக்கொண்டே மந்திரி முதலானவர்கள் கொன்றுவிடலாம். ( அத் 6. சு.26)

சூத்திரன் ஒருபோதும் தீர்மானம் செய்யலாகாது: >பிராமணன் அரசனுடைய சக்தியை லட்சியம் செய்யாமல் தன் சக்தியைக் கொண்டே சூத்திரனை அடக்கவேண்டும். வர்ணாசிரமப்படி நடக்கவில்லையானால் பிராமணர்கள் ஆயுதம் எடுத்து சண்டை செய்ய வேண்டும். ( அத் 8. சு.348)

சூத்திரன் நீதி செய்யக்கூடாது : > எந்தத் தேசத்தில் அரசன் செய்ய வேண்டிய தரும விசாரணையைச் சூத்திரன் செய்கிறானோ அந்தத் தேசம் முழுவதும் பார்த்துக் கொண்டிருக்கும்பொழுதே சேற்றில் அகப்பட்ட பசுவைப்போலவே துன்பப்படுகிறது. ( அத் 8. சு.21)

புதையலிலும் பிராமணனுக்குப் பங்கு: >அரசன் பூமியிலிருந்து புதையல் கண்டெடுத்தால் அதில் பாதியை பிராமணர்களுக்கு தானஞ்செய்து மற்றதை தன் பொக்கிஷத்தில் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டியது. ( அத் 8. சு.38)

பிராமணனுக்குக் கொலை தண்டனை கிடையாது : >பிராமணனுக்குத் தலையை முண்டிதஞ் செய்வது (மொட்டை அடிப்பது) கொலைத் தண்டனையாகும். மற்ற வருணத்தாருக்கு கொலைத் தண்டனையுண்டு. ( அத் 8. சு.379) சர்ப்பம், பிராமணன் இளைத்திருந்தாலும் அவனை அவமானம் செய்யக் கூடாது. ( அத் 4. சு.135-6) பிராமணன் கொடிய குற்றம் செய்தவன் ஆயினும் அவனைக் கொலை செய்யாமலும் துன்பப் படுத்தாமலும் அவன் பொருளைக் கொடுத்து அயலுருக்கு அனுப்ப வேண்டும். ( அத் 8. சு.380)

பெண்ணடிமையின் கொடுமை : >படுக்கை, ஆசனம், அலங்காரம், காமம், கோபம், பொய் ,துரோக சிந்தை இவற்றினை மாதர் பொருட்டே மனுவானவர் கற்பித்தார். ( அத் 9. சு.17)பிள்ளை இல்லாமல் அந்தக் குலம் நசிக்கிறதாக இருந்தால் அப்போது ஸ்திரீ தன் கணவன், மாமனார் முதலானவர்களின் உத்திரவு பெற்றுக்கொண்ட தன் மைத்துனன் அல்லது தன் கணவனுக்கு ஏழு தலைமுறைக்குட்பட்ட பங்காளி இவர்களோடு மேற்சொல்லுகிறபடி புணர்ந்து குலத்திற்குத் தக்கதான ஒரு பிள்ளையைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம். ( அத் 9. சு.59)
(படிக்கவும்:> புத்திரார்த்த நிமித்தமாக தாய், தமக்கை, மகள், பிள்ளை யாரோடாயினும் கூடலாம்??? )

கணவன் துராசாரமுள்ளவனாக இருந்தாலும் அந்நிய ஸ்திரீலோலனாயிருந்தாலும், நற்குணம் இல்லாதவனாக இருந்தாலும் பதிவிரதையான ஸ்திரீயானவள் அவனைத் தெய்வத்தைப்போல பூசிக்கவேண்டியது. ( அத் 5. சு.154)பால்யத்தில் தகப்பன் ஆக்ஞையிலும், யெளவனத்தில் கணவன் ஆக்ஞையிலும், கணவன் இறந்த பின்பு பிள்ளைகள் ஆக்ஞையிலும் இருக்க வேண்டியதல்லாமல் ஸ்திரீகள் தன் சுவாதீனமாக ஒருபோதும் இருக்கக் கூடாது. ( அத் 5. சு.148)

பெண்களையும், பிராமணரல்லாதாரையும் கொல்லுதல் பாதகமாகாது. ( அத் 11 சு.65) தனக்கு பொக்கிஷ நாசம் முதலிய மேலான ஆபத்து வந்தாலும் அரசன் அதிகத் தீர்வையை ஏற்படுத்தி பிராமணர்களுக்குக் கோபம் வரச் செய்யக்கூடாது. அவர்கள் கோபித்தால் இவன் சேனையோடும். வாகனத்தோடும் அழிந்துபோகும்படி சபிப்பார்கள். ( அத் 9. சு.343)

வைதீகமாக இருந்தாலும், லெளகீகாக இருந்தாலும் மூடனாயிருந்தாலும் பிராமணனே மேலான தெய்வம். ( அத் 9. சு.317) ஒளியுள்ள அக்கினியானது மயானத்தில் பிணத்தைத் தகித்தாலும் நிந்தனை இல்லாமல் எப்படி ஹோமத்தினால் விர்த்தி செய்யப்படுகின்றதோ அப்படியே

பிராமணன் கெட்ட காரியத்தில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் பூஜிக்கத் தக்கவன்; மேலானவன். (அத் 9.சு.318) ---
Posted by விடாதுகருப்பு சுட்டி:>> மண்ணுநீதியின் பெருமைகள்! நன்றி:>> விடாதுகருப்பு
--------------------------------
படித்துவிட்டீர்க‌ளா?
ஆற்றங்கரை கருமாதித் துறையிலிருந்து அய்.நா. மன்றம் வரை பார்ப்பன சதி!! பிராமணனே கடவுள்!! அவனைத் தொழ வேண்டும்.!!!

சுவர்க்கம் திறக்கப்பட்டுவிட்டது!!! கடல் நீர் ஏன் நீலமாகியது? மலையை தாங்கி சுமந்த ஆமை!!.உலகைக் காப்பாற்ற சிவன் சாகாமல் தொண்டையைப் பிடித்த பார்வதி.!!

முயல் கறி சாப்பிடுமா யானைமுகக் கடவுள்? பிள்ளையார் ``சைவம்’’ ஆயிற்றே! தெய்வக்குற்றம் ஏற்படாதோ? தீட்டாகிவிடாதோ?
-------------------------------------
மற்ற பதிவுகள்

-----------------------

Wednesday, January 30, 2008

விதவை விரதமிருந்து மரித்த கனவனுடன் சொப்பனத்தில் புணர்ந்து பிள்ளை பெற்றாள்.

விரதப்புரட்டு "நைமிசாரண்யவாசிகளுக்கு சூதபுராணிகர் சொன்னது"
"ஆனந்த தேசத்தில் வேத விரதன் என்னும் பிராமணனுக்கு சாரதை என்று ஒரு பெண் இருந்தாள். அந்த ஊரில் மனைவியை இழந்த பத்மநாபன் என்னும் கிழப்பார்ப்பான் அந்தப் பெண்ணின் தகப்பனுக்கு நிறைய பணம் கொடுத்து, தனக்கு அந்தப் பெண்ணை இரண்டாவது பெண் ஜாதியாக விவாகம் செய்து கொண்டான். அந்தக் கிழப்பார்ப்பான் மணக்கோலம் முடியும் முன்பே விஷம் தீண்டி இறந்து போனான். பிறகு அந்தப் பெண் தகப்பன் வீட்டிலேயே இருந்தாள்.

சில நாள் பொறுத்து ஒரு முனிவர் சாரதையின் வீட்டிற்கு வந்தார். சாரதை அவருக்கு மரியாதை செய்தாள். உடனே அந்த முனிவர் சாரதையை "நீ புருஷனுடன் இன்பமாய் வாழ்ந்து நல்ல பிள்ளைகளைப் பெறக் கடவாய்" என்று ஆசீர்வாதம் செய்தார். அதற்கு சாரதை, "பூர்வஜென்ம கருமத்தின் பலனாய் நான் விதவையாகி விட்டதால் தங்களின் ஆசீர்வாதம் பலியாமல் வீணாய் போய்விட்டதே" என்றாள்.

அதற்கு அந்த ரிஷி, "நான் கண் தெரியாத குருடனானதால் அறியாமல் அந்தப்படி ஆசீர்வாதம் செய்ய நேரிட்டு விட்டது. ஆனாலும், அது பலிக்கும்படி செய்கிறேன் பார்" என்று சொன்னார்.
"என் புருஷன் இறந்து வெகுநாளாய் விட்டதே; இனி அது எப்படி பலிக்கும்?" என்று சாரதை கேட்க, அதற்கு அவர், நீ உமாமகேஸ்வர விரதம் அனுஷ்டித்து வந்தால் கண்டிப்பாய் நீ உத்தேசித்த காரியம் கைகூடும்" என்று கூறினார்.

"அவ்விரதம் அனுஷ்டிப்பதெப்படி?" என்று சாரதை கேட்டாள். அதற்கு முனி சொல்லுவதாவது: "சித்திரை அல்லது மார்கழி மாதத்தில் ஒரு பிராமணனை அவன் மனைவியுடன் நல்ல பீடத்தில் உட்கார வைத்து அவர்களைப் பார்வதி பரமசிவனாகப் பாவித்து, மலர்களால் அர்ச்சித்து, தினமும் அன்ன ஆகாரமிட்டு வருஷக்கணக்காய் பூசை செய்து, பார்வதி பரமசிவ உருவத்தை மனதில் நினைத்து அதற்கு விரத அபிஷேகம் செய்து ஆராதித்து பஞ்சாட்சரத்தை தியானித்துக் கொண்டிருந்தால் நினைத்த காரியமெல்லாம் கைகூடும்" என்றார்.

அது கேட்ட சாரதையானவள் அந்தப்படியே அதுமுதல் தனக்கு முனிவரின் ஆசீர்வாதம் பலிக்க வேண்டுமென்று கருத்தில் கொண்டு, முனிவர் சொன்னபடி உமாமகேஸ்வர விரதத்தை சிரமமாய் அனுஷ்டித்து வந்தாள். உடனே பார்வதி தேவி தாரதைக்கு பிரத்தியட்சமாகி "உனக்கு என்ன வரம் வேண்டும்?" என்று கேட்டாள். சாரதை "எனக்கு புருஷன் வேண்டும்" என்றாள். பார்வதி, "அப்படியே உன்னை ஒருபுருஷன் தினமும் வந்து சொப்பனத்தில் புணருவான்; அதனால் நல்ல ஒரு குழந்தை பிறக்கும்" என்று வரம் கொடுத்தாள்.

அது முதல் சாரதையின் சொப்பனத்தில் தினமும் ஒரு புருஷன் வந்து புணர்ந்து கொண்டே இருந்தான். அதனால் சாரதைக்கு கர்ப்பமும் உண்டாயிற்று. அதைக் கண்ட அவ்வூரார் எல்லோரும், சாரதை சோரம் போய் கர்ப்பம் ஆய்விட்டாள் என்று பழித்தார்கள்.

இதைக் கண்டு சாரதை துக்கப்பட்டாள். பிறகு பழித்தவர்கள் வாய் அழுகி அதில் புழு உதிரும்படி பார்வதி செய்து விட்டாள்.

பத்து மாதம் பொறுத்து சாரதை ஒரு புத்திரனைப் பெற்றாள். அதற்கு சாரதேயன் என்று பெயர் சூட்டி, மகாமகிமை பொருந்திய சிவராத்திரியன்று தாயும் பிள்ளையும் கோகர்ணத்திற்கு யாத்திரை சென்றார்கள். செல்லும் வழியில், சொப்பனத்தில் வந்து புருஷன் நெரில் வந்து சாரதையுடன் கலந்து கொண்டான்.

பிறகு கொஞ்ச காலம் சாரதையும் புருஷனும் சந்தோஷமாய் வாழ்ந்து இன்பமனுபவித்து புருஷன் இறந்து போனான். புருஷன் இறந்ததும் உடனே சாரதை உடன்கட்டையேறி இருவரும் சிவபதமடைந்தார்கள்" என்று நைமிசாரண்யவாசிகளுக்கு சூதக முனிவர், வியாசரிடம் கேட்டு தெரிந்ததைச் சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னார்.

இந்த சரிதை பிரமோத்திர புராணத்தில், உமாமகேஸ்வர விரத மகிமையும், பிரதத்தின் பலனும் என்கின்ற தலைப்பில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதை கவனிப்போம். இந்தக் கதையின் ஆகாசம் எவ்வளவு மோசமாயிருக்கிறது என்பதை வாசகர்களே யோசித்துப் பாருங்கள்.

ஒரு சிறு பெண்ணை ஒரு கிழவன் அந்தக் காலத்திலும் கட்டிக் கொள்ளுகின்ற வழக்கமும், தகப்பன் பணம் வாங்கிக் கொண்டு சாகப்போகும் கிழவனுக்கு தனது சிறு பெண்ணை கட்டிக் கொடுக்கும் வழக்கமும் பார்ப்பனர்களுக்குள் இருந்ததாக வைத்துக் கொண்டாலும், புருஷன் இறந்தவுடன் உடன்கட்டையேறாமல் பெண்ஜாதியான (சாரதை) சிறு பெண் இருந்திருக்க முடியுமா? என்பதை நினைத்துப் பாருங்கள்.

ஒரு சமயம் உடன்கட்டை ஏறாமல் இருந்திருந்தாலும், ஒரு ரிஷிகள் இந்தப் பெண் விதவை என்ற சங்கதி தெரியாமல் போகுமா?

ரிஷிக்கு ஒரு சமயம் அந்தப்படி தெரியாமல் போயிருந்தாலும், ஒரு குருட்டு ரிஷி தெரியாமல் சொல்லிவிட்ட காரியம், ஒரு விரதம் அனுஷ்டிப்பதால் கைகூடி விடுமா?

அந்தப்படி கூடுமானாலும், பார்ப்பனனையும் அவன் பெண்ஜாதியையும் பார்வதி பரமசிவன் போல் எண்ணி பூசை செய்தால் பார்வதி வந்துவிடுவாளா?

அப்படி வருவதாயிருந்தாலும், பார்வதி நேரில் புருஷனைக் கொடுக்காமல், தூக்கத்தின்போது கனவில் வந்து புணர்ந்து விட்டுப் போகும்படி கட்டுளையிடுவாளா?

அப்படி கட்டளையிடுவதானாலும், கனவில் புணர்ந்ததற்கு கனவில் கர்ப்பமுண்டு பண்ணாமல், விழித்த பிறகுங்கூட அந்த கர்ப்பம் இருக்கும்படி செய்வாளா?

அப்படித்தான் செய்தாலும், அதன் காரணத்தை பொது ஜனங்களுக்குத் தெரியப்படுத்தாமல் இரகசியமாய் இருக்கச் செய்து, இந்த இரகசியம் தெரியாத பொது ஜனங்கள் சாரதையின் கர்ப்பத்தைபற்றி சந்தேகப்பட்டால் அதற்கு பார்வதி திருப்தி அடையும்படி சமாதானம் சொல்லாமல் சந்தேகப்பட்டவர்கள் வாய் அழுகிப் புழு தள்ளும்படி செய்வது யோக்கியமாகுமா?

அன்றியும், கோகர்ணத்திற்குப் புருஷனை வரும்படி செய்த பார்வதியும் பரமசிவனும், பொது ஜனங்கள் சந்தேகப்படும்போது வரும்படி செய்திருக்கப்படாதா?

அன்றியும், அந்தப் புருஷனும் சாவானேன்? அப்படியே காலம் வந்து செத்து இருந்தாலும், முன்னைய கிழப்புருஷனுக்கு உடன்கட்டை ஏறாத குமரி சாரதை, இந்தப் புருஷனுக்கு ஏன் கிழவி ஆனபின் உடன்கட்டை ஏறினாள்?

வாசகர்களே! வேதப்புரட்டு, இதிகாசப்புரட்டு, புராணப்புரட்டு என்பதுபோல் இந்த விரதப் புரட்டும் எவ்வளவு முட்டாள்தனமானதும் அயோக்கியத்தனமானதும் சுயநல சூழ்ச்சி கொண்டதுமாய் இருக்கின்றது என்பதை நன்றாய் கவனித்துப் பாருங்கள்.

விரதம் என்றால் ஒரு பார்ப்பனனையும், பார்ப்பனத்தியையும் பார்வதி பரமசிவன்போல் பாவித்து, அபிஷேகம் பூசை ஆராதனை செய்தால், விதவைகளுக்கு புருஷன் சொப்பனத்தில் வருவான் என்பது எவ்வளவு அயோக்கியத்தனமான கதை?

இப்படித்தானே இப்போதுள்ள விதவைகள் புருஷ ஆசைக்கு விரதமிருந்து "சொப்பனத்தில்" புருஷருடன் புணர்ந்து கொண்டிருப்பார்கள்.


சாரதையைப் போல் அநேக விதவைகள் இப்போதும் கர்ப்பமானாலும், பழி சொல்லுகின்றவர்கள் வாயில் பார்வதி புழுக்கள் தள்ளச் செய்யாததால்தான் அந்த விரதமிருக்கும் விதவைகளெல்லாம் கர்ப்பங்களை தாங்களாகவே அழிந்து விடுகின்றார்கள் போலும்.

பார்ப்பன சூழ்ச்சி எவ்வளவு மோசமானது என்பதை இதிலிருந்தாவது விரதமிருக்கும் வைதீகர்களும், விரதமிருக்கும் பெண்களும், புருஷர்களும் அறிந்து கொள்ளுங்கள்.
சித்திரபுத்திரன் எனும் புனைபெயரில் தந்தை பெரியார் அவர்கள் எழுதியது,("குடி அரசு", 6.4.1930).
Posted by புரட்சியாளர் பெரியார் > விரதப்புரட்டு < நன்றி: > http://jaathiolippu.blogspot.com/ <
---------------------
படித்துவிட்டீர்க‌ளா?

கடவுளைப் பிச்சைக்காரனாக்கி தானங்கள் என்பதை உண்டாக்கினார்கள்.!!!---

கடவுளுக்குச் சளி பிடிக்குமா? என்னய்யா, மடத்தனம்? தினமும் சுக்குக் காப்பி நைவேத்யம் ?

" கிறிஸ்தவ ஜாதி சனியன்" . இந்து வெளியே போனாலும், உள்ளே வருகிறது ஜாதி!
-----------------------------------
மற்ற பதிவுகள்

பூணூல் புத்தி! பார்ப்பான் திருந்திவிட்டான் என்று பேசும் மேல்தாவிகள். தினமணிகூட திருந்திவிட்டதே!!!

தமிழ்நாட்டில் தமிழ்மொழி தொடர்பாகவோ, தமிழினம்பற்றியோ மறுமலர்ச்சிச் செயல்பாடுகள் மலரும்பொழுதெல்லாம் மாரடித்துப் புலம்புகின்றதே - ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டாரம் - அது ஏன்?

சென்னை மாநிலத்துக்குத் தமிழ்நாடு என்று பெயர் சூட்டினால் அதற்கொரு கூப்பாடு; தமிழ் மொழிக்குச் செம்மொழித் தகுதி என்றால், அதற்கொரு குறுக்குச்சால்!

இப்பொழுது தைத்திங்கள் முதல் நாள்தான் - தமிழ்ப் புத்தாண்டின் தொடக்கம் என்று அரசு அறிவித்தால் அடேயப்பா, ஆத்திரம் அனல் பெருக்காய்க் குமட்டிக் கொண்டு வருகிறது அந்த வட்டாரத்துக்கு.ஏனிந்த நிலை? அவர்கள் தமிழர்கள் இல்லையா? நியாயமான கேள்வி.

தமிழர்களாக இருந்தால் தானாடாவிட்டாலும் சதை ஆடியிருக்குமே! இங்கே இருக்கின்ற ஆரியத்தின் தொங்கு சதைகள் வேண்டுமானால், அந்த வட்டாரத்துக்காரர்களைத் தமிழர்கள் என்று கூறிட ஆசைப்படலாம். ஆனால், அவர்களைப் பொறுத்தவரை எப்பொழுதுமே தங்களைத் தமிழர்கள் என்று ஒருபோதும் ஒப்புக்கொண்டதில்லையே!

அவர்களைப்பற்றி அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் மிகவும் நேர்த்தியாக ஓவியம் தீட்டிக் காட்டியுள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் பிறந்தும், தமிழ்மொழி பயின்றும், தமிழரெனச் சொல்லிக் கொண்டபோதிலும், தமிழ்மொழி மூலம் பிழைத்து வந்தாலும், தமிழிலே பண்டிதரெனப் பட்டம் பெற்றாலும், சங்கநூல் கற்றாலும் பார்ப்பனர்கள் தமிழிடத்திலே அன்பு கொள்வதில்லை. அதனைத் தம் தாய்மொழியெனக் கருதுவதில்லை. அவர்களின் எண்ணமெல்லாம் வடமொழியாகிய சமஸ்கிருதத்தின்மீதுதான். (திராவிடநாடு, 2.11.1947)

இதைவிட எவர்தான் பார்ப்பனர்களை எலும்பு, நரம்பு, சதை வரைபடம் பிடித்துக் காட்ட முடியும்? பார்ப்பனர்களின் செயல்பாடுகளைக் கூர்மையாகக் கவனிப்பவர்களுக்கு கறாராக அவர்களின் இந்தப் புத்தி பளிச்சென்று புலப்பட்டு விடுமே!

தைத்திங்கள் முதல் நாள் தமிழ்ப் புத்தாண்டு தொடக்கமாக அறிவிக்கப்படும் என்று சென்னைப் புத்தகப் பூங்கா விழாவிலே முதலமைச்சர் அறிவித்தார்.

பொங்கலன்று (15.1.2008) வெளிவந்த தினமணி ஏட்டின் முதல் பக்கம் தலைப்புச் செய்தி - இன்று பொங்கல் நாள்! அதன் முதல் பத்தியின் கடைசி வரி இப்படி அமைந்திருந்தது.இனிவரும் ஆண்டுகளில் தமிழர்தம் ஆண்டு, தை மாதத்திலிருந்து தொடங்கும் என்பதும் நல்ல அறிகுறி!

பரவாயில்லையே - தினமணிகூட திருந்திவிட்டதே என்று சிலர் நினைக்கலாம்.அப்பொழுது அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படாத காலகட்டம். (ஏதோ சொல்லுகிறார் - நடக்கவா போகிறது என்று நினைத்திருக்கக் கூடும்).

ஆளுநர் உரையிலே அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிப்பு வந்தவுடன், திரிநூல்காரர்களுக்குத் தேள் கொட்டி நெரியும் ஏறிவிட்டது.

முன்னுக்குப்பின் முரண்பாடுகள் நிரம்பி வழியும் கட்டுரை ஒன்றை நடுப்பக்கத்தில் வெளியிட்டு, தன் ஆற்றாமையை அப்பட்டமாகக் காட்டிக்கொண்டு இருக்கிறது.26.1.2008 தேதியிட்ட தினமணி முதல் பக்கத்தில் சன்னமான ஒரு விஷமம்!

இதுதான் அந்த விஷமம்!
தமிழ்ப் புத்தாண்டு தைக்கு மாற்றம் - அரசு இந்தக் கார்ட்டூனுக்கும், தமிழ்ப் புத்தாண்டு தொடக்கம் தை முதல் நாள் என்பதற்கும் ஏதாவது அறிவு ரீதியான தொடர்பு இருக்கிறதா? உச்சிக்குடுமிக்கும் உள்ளங்காலுக்கும் முடிச்சுப் போடும் வேலைதானே இது?

கனவு அவாளுக்கு மட்டும்தான் வருமா? நமக்கும் கனவு வந்தது என்று சொல்ல ஆரம்பித்தால் தாங்குவார்களா?பெரும்பாலும் சம்பந்தாசம்பந்தம் இல்லாமல்தான் கனவுகள் வரும். அதை எல்லாம் எழுத்தாக்க முடியுமா?

சரி, சனவரி 15 ஆம் தேதியிருந்த புத்தி - 26 ஆம் தேதி காணாமல் போவானேன்?

நாரதன் என்கிற ஆண் கடவுளுக்கும், கிருஷ்ணன் என்ற ஆண் கடவுளுக்கும் 60 பிள்ளைகள் பிறந்தன - அவைதான் தமிழ் ஆண்டுகள் என்று புராணம் எழுதி வைத்துக் கொண்டுள்ள ஆபாசக் கூட்டம், அதுபற்றிப் பேசத் துப்பில்லையே - ஏன்? துவேஷத்தையே ரத்த ஓட்டமாகக் கொண்டுள்ள கூட்டம் அல்லவா - அப்படித்தான் அம்மணமாக ஆடும்.

பார்ப்பான் திருந்திவிட்டான் - என்று பேசும் மேல்தாவிகள் இந்தச் சந்தர்ப்பத்திலாவது கொஞ்சம் புத்தியைச் செலவழித்துப் பார்ப்பது நல்லது! >>மயிலாடன்
http://viduthalai.com/20080128/news03.html
-----------------
படித்துவிட்டீர்க‌ளா?
விபச்சாரமே ஜாதிக்குக் காரணம்! கேவலமான ஜாதி ‘சனியன்’ களின் உயர்வும் தாழ்வும் எப்படி ?.

சுப்ரபாத ஒலி தமிழன் காதில் விழலாமா? சோ இராமசாமியின் திமிர்!! பார்ப்பனர் சூழ்ச்சி தெரியவில்லையா? சூடுசுரணை வரவில்லையா?

ஆண்குறி மட்டும் வானத்தின் வழியாக விர்ர்...றென்று பறந்து ஆனந்தமாக உடலுறவு கொண்டு விட்டு திரும்பி விடுகிறது. !!!!
---------------------------
மற்ற பதிவுகள்

சீதையை ஸ்ரீராமன் தொடவே இல்லையா?ஆஸ்திரேலிய அணிலின் முதுகில் 11 கோடுகள் உள்ளன. ராமன் தடவிக் கொடுத்தானா? ! பதில் காணோமே!

கோ என்றால் பெண்மாடு. பாலன் என்றால் காப்பவன். அந்த முறையில் மாட்டைக் காப்பதற்காக பசுத்தாய் (கோமாதா) என்றொரு ஏடு, மாட்டுக்காரரை ஆசிரியராகக் கொண்டு நடத்தப்படுகிறது.

மாட்டுக்காரர் (இராம கோபாலன்) ராமனைக் காப்பாற்றப் புறப்பட்டு இருக்கிறார்! அதனை இந்த ஏடு இராவண சக்தி அழியட்டும், ராமராஜ்யம் மலரட்டும் என்று எழுதி உசுப்பியிருக்கிறது.அவரது இடுப்பில் ஏகப்பட்ட அரிவாள்களைச் செருகியிருக்கிறது. அதில் நமக்கு மறுப்பு ஏதும் கிடையாது. சோளக் கொல்லைப் பொம்மைக்கும் சொக்காய் தேவைப்படுவதைப் போல, இந்தத் துறவி(?)க்கும் புகழ்ச் சொற்கள் மேல் ஆசை. அது நிறைவேறட்டும்!

ஆனால், இவர் நாத்திகப் பிரச்சாரத்திற்கு ஆப்பு வைக்கிறாராம். ஆப்பு வைத்தார் என்றால் ராமராஜ்யம் பிரார்த்தனை யாத்திரையே தேவை இல்லையே!ஏன் புறப்பட்டார்? ஆப்பு வைத்தார் என்றால், - இராவண சக்தி அழியட்டும் என்று ஏன் ராமனிடம் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும்?

சர்வ சக்தியும் இந்துக் கடவுளிடம் இருக்கிறது என்று கூறிக் கொண்டே, கோயிலைப் பூட்டுவதைப்
போல இதையும் செய்கிறார்களே, வெட்கங்கெட்டவர்கள்!யாருக்கு யார் ஆப்பு வைத்தார்கள்?

நம் நாட்டு அணிலின் முதுகில் மூன்று கோடுகள் இருப்பதற்குக் காரணம் அணிலின் முதுகில் ராமன் தடவிக் கொடுத்தான் என்று கூறும் ராமபக்தர்களுக்கு

ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கும் அணிலை அறிமுகப்படுத்தினோம். அந்த அணிலின் முதுகில் 11 கோடுகள் உள்ளன. ராமன் தடவிக் கொடுத்தானா? பதில் காணோமே!

பிட்டுக்கு மண் சுமந்தான் தூங்கிவிட்டான் மன்னன் பிரம்படி கொடுத்தான்
பெம்மானின் முதுகில் பட்ட அடியால்தான் நாம் எல்லாரின் முதுகிலும் பள்ளம் இருக்கிறது
எனச் சைவ ஆத்திகனின் கதைக்குப் போட்டியாக வைணவ ஆத்திகன் அணில் கதையைக் காட்டுகிறான் என்பதல்லாமல் வேறென்ன?

அப்படியே ராமன் தடவினால் கோடு விழும் என்றால் - சீதையை ராமன் தடவிக் கொடுத்ததால் முதுகு முழுவதும் கோடாக இருக்குமே என்ற பகுத்தறிவுக் கேள்வியைப் பாடலாகப் பாவலர் வைரமுத்து எழுதிவிட்டாராம்!

தாண்டிக் குதிக்கிறது ஏடு! திராவிடர் கழகத்தவரைப் பற்றிக் கொச்சையாக எழுதிக் குதூகலிக்கிறது ஏடு!“தார்மீக ஹிந்து” எழுதியதையெல்லாம் எதிர்கொண்டு ஏறு நடைபோட்டுக் கொண்டிருக்கும் இயக்கம் இது! எனவே, கற்றுக்குட்டித்தனமாக எழுத முயல்வது புண்ணாக்கிக் கொள்ளும் செயல் என்பதைப் புரிந்து கொள்வது அவர்களுக்குத்தான் நல்லது. http://viduthalai.com/20070313/news07.htm
--------------------
சீதையை ஸ்ரீராமன் தொடவே இல்லையா?

லட்சுமண பகவான் ஒருநாள்....
அய்யர்: ஆகாயம் படைச்சார் பூமியும் படைச்சார்வாயு அக்கினி ஜலமும் படைச்சுட்டு...கடைசியாகத்தானே மனுஷாளப் படைச்சார் கடவுள் உலகத்தப் படைச்சார்

ராமசாமி(பெரியார்): இருக்கட்டும். கடவுள யாரு ஓய் படைச்சார்?
லட்சுமணன்: கடவுள யாரு படைக்கமுடியும் ஓய். அவா சுயம்பு தானா உண்டானவா - தான்தோன்றி
ராமசாமி: கண்காணா உன் கடவுள்தான் தோன்றி ஆகிறப்போ -கண் கண்ட பேரண்டம் தான் தோன்றி ஆகாதோ?

லட்சுமணன்: அசுரகுணம் உள்ளவாதான் - இப்படி அபஸ்வரமாக் கேள்வி கேப்பா...தேவகுணம் இருந்தா இப்படிக் குதர்க்கமாப் பேசமாட்டா ஒம்ம அசுர குணம் அழிகநீர் தேவகுணம் பெறுக...

ராமசாமி: இந்திரன் யாரு ஓய்...
லட்சுமணன்: தேவர்குலத் தலைவன்
ராமசாமி: இராவணன் யாரு ஓய்
லட்சுமணன்: அசுரர் குல அரசன்

ராமசாமி: காட்டில் இருந்த முனிவன் மனைவியின் கற்பைக் கெடுத்தவன் இந்திரன்.கவர்ந்து சென்ற மாற்றான் மனைவியைக் கற்போடு விட்டவன் இராவணன் இப்பச் சொல்லும் குணத்தில் உயர்ந்தவன் யார்?தேவனா?அசுரனா?

லட்சுமணன்: அசுரகுலத்திலயும் அப்பப்போ நல்லவா இருந்திருக்காளே!நந்தனுக்கு மோட்சம் கொடுக்கலியோ நடராஜப் பெருமான்?

ராமசாமி: நந்தனுக்கு மோட்சம் கொடுத்தீரோ தீயிட்டு எரிமூட்டி மோசம் புரிந்தீரா? மோட்சம் தந்தது மோட்சம் தந்தது முற்றிலும் உண்மையென்றால் - அவன்சந்ததியெல்லாம் சந்நிதி இழந்து சந்தியிலே ஏன் நின்றான்?

லட்சுமணன்: மனுஷாளா இருந்தாமடியா இருக்கணுமோ இல்லியோ? தீட்டுன்னு பெரியவா தெரியாமலா சொன்னா?

ராமசாமி: தீட்டு என்னய்யா தீட்டு... குடிக்கிற தண்ணியத் தொடப்படாது குளத்துலயும் கால் படப்படாது எப்படிய்யா வரும் சுத்தம்? ஒங்க மேலதான் குத்தம் குளிக்காத பசுவக் கும்புடுறீங்க - அதக் குளிப்பாட்டும் மனுசன ஏனய்யா கொல்றீங்க?

ராமசாமி: புராணம் இதிகாசம் - வெறும் பொய் மோசம் பொய் பேசிப் பேசியே பொய்யாப் போச்சே தேசம்!!

லட்சுமணன்: புராணம் இதிகாசம் பொய்யில்லேங்காணும்

ராமசாமி: அப்படியாங்காணும் ஆதாரம் கூறும்!
லட்சுமணன்: அணில் முதுகில் ஸ்ரீராமர் போட்டகோடு மூணும் அப்படியே இருக்குது ஓய் அழியலையே பாரும்
ராமசாமி: ஓகோ! முதுகத் தொட்டதும் மூணுகோடு விழுந்திருச்சோ? ஏங்காணும்! சீதையின் முதுகில் கோடுகள் இல்லையா - இல்ல சீதையை ஸ்ரீராமன் தொடவே இல்லையா? http://unmaionline.com/20070101/20.htm
--------------------------------
படித்துவிட்டீர்க‌ளா?
விபச்சாரமே ஜாதிக்குக் காரணம்! கேவலமான ஜாதி ‘சனியன்’ களின் உயர்வும் தாழ்வும் எப்படி ?.

சுப்ரபாத ஒலி தமிழன் காதில் விழலாமா? சோ இராமசாமியின் திமிர்!! பார்ப்பனர் சூழ்ச்சி தெரியவில்லையா? சூடுசுரணை வரவில்லையா?

ஆண்குறி மட்டும் வானத்தின் வழியாக விர்ர்...றென்று பறந்து ஆனந்தமாக உடலுறவு கொண்டு விட்டு திரும்பி விடுகிறது. !!!!
----------------
மற்ற பதிவுகள்

Tuesday, January 29, 2008

ஏசு கடவுள் அல்ல - பைபிள் புரட்டுகள். கிறித்தவ மதத்தில் A to Z வரை பிரிவுகள்:

ஏசு கடவுள் அல்ல - பைபிள் புரட்டுகள். கிறித்தவ மதத்தில் A to Z வரை பிரிவுகள் : சு. அறிவுக்கரசு.

இந்த நாட்டில் (நியூசிலாந்து நாட்டில் ) 48 எரிமலைகள் உயிர்ப்புடன் உள்ளன. 100 கி.மீ. அடியில் வெப்பச் சூழல் உள்ளதால் அடிக்கடி எரிமலைக் குழம்புகள் வெளிப் போந்தன. 50 ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வெளிவந்த எரிமலை வெடிப்பினால், அதன் குழம்பினால் நாட்டின் பகுதிகள் உருப்பெற்றன என்கிறார்கள். கடந்த 20 ஆயிரம் ஆண்டுகளில் நான்கு பெரிய எரிமலை வெடிப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளனவாம்.

மிகச் சமீபத்தில் ஏற்பட்ட எரிமலை வெடிப்பு 600 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஏற்பட்டது. இதனால் ஏற்பட்ட தீக்குழம்பு மணிக்கு 300 கி.மீ. வேகத்தில் வழிந்து பாய்ந்து பரவியது. வெடித்த இடம் சுமார் ஒரு கி.மீ. பள்ளமாக உள்ளது.

இந்த நாட்டு மண்ணின் தன்மையைக் கன்னித்தன்மையைக் காப்பாற்றி வருகிறார்கள். அவற்றின் இயற்கைத் தன்மையைக் கெடுக்கும் எந்தக் காரியத்தையும் செய்யாமல் பாதுகாத்து வருகிறார்கள். ஆயிரக்கணக்கான ஓடைகளும் ஆறுகளும் குறுக்கும் நெடுக்குமாக நாடு முழுவதும் கடல் போலக் காட்சியளிக்கும் ஏரிகள் பல. நாடெங்கும் காடுகள், மரங்கள், சோலைகள், பூத்துக் குலுங்கும் மலர்கள். அச்சமின்றி வாழும் விலங்குகள், பறவைகள். அழகே அழகாக உள்ளது.

மீன் பிடிப்பதிலும்....கடலின் உள்ளே நீந்தும் மீன்களைப் பிடிப்பதிலும் கட்டுப்பாடு. மீன் பிடிப்பதற்கு என்றே ஜாதி கிடையாது, இந்தியாவைப் போல் யார் வேண்டுமானாலும் பிடிக்கலாம். பிடிக்கிறார்கள். ஆனால், உரிமம் பெற்றுப் பிடிக்கவேண்டும். பொழுது போக்கிற்காகக் கூட உரிமம் பெற்றுத்தான் மீன் பிடிக்க வேண்டும். பொழுது போக்குக்காகப் பிடிப்பவர்கள் அதை விற்ககூடாது. சொந்தத்திற்கு மட்டுமே பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

45 நாள்கள் மீன்பிடிப்பதற்குத் தடை விதிக்கிறது இந்தியா. மீன் வளரும் காலத்தில் அதைப்பிடித்து இனப் பெருக்கத்தைக் குறைத்து விடக்கூடாது என்பதற்காக. அங்கோ எந்தக் காலத்திலும் பிடிக்கலாம். ஆனால், ஒரு அடிக்குமேல் பெரியதாக உள்ள மீனை மட்டுமே பிடிக்கவேண்டும். 12 அங்குலத்திற்குக் குறைவானவற்றைப் பிடிக்கக் கூடாது.

இப்படிப்பட்ட கட்டுப்பாடுகளையெல்லாம் விதித்துக் கடைப்பிடித்து வரும் நாட்டில் கடவுள் வணக்கத்திற்கு மட்டும் கட்டுப்பாடே கிடையாது.

A முதல் Z வரை அத்தனை எழுத்தைக் கொண்டும் கிறித்தவ மதத்தில் பிரிவுகள் உண்டு. அத்தனையும் இங்கே உண்டு. எத்தனைப் பேர் பின்பற்றுகிறார்கள் என்ற விவஸ்தையே இல்லாமல் அவனவன் ஒரு மூடக் குழுமத்தை வைத்திருக்கிறான்.

எத்தனை மதங்கள் ?அடிடாம் (Adidam) என ஒரு கிறித்தவர் பிரிவு உள்ளது. அமெரிக்காவில் பிராங்க்ளின் ஜோன்ஸ் என்பவர் 1939இல் தொடங்கிய மதப் பிரிவு. இந்து மத மூடக்கொள்கையான “கர்மா”, “மறுபிறப்பு” என்பவற்றைப் போதித்தாராம். இதைப் பின்பற்றுபவர்கள் மொத்தம் 1700 பேர்கள் உள்ளனராம். இவர்களில் இந்த நாட்டில் 45 பேர்கள் உள்ளனர். ஆக்லாந்து, வெலிங்டன், கிறிஸ்ட்சர்ச் ஆகிய மூன்று நகரங்களில் இவர்களின் ஆசிரமம் உண்டு.

கிறித்தவ மிசினரிகளின் கூட்டமைப்பு என்ற பிரிவில் 249 பேர்கள் உள்ளனர். கிறித்தவ கான்வென்ட் சர்ச் என்ற பிரிவில் 700 பேர் உள்ளனர். பெரும்பான்மைக் கிறித்தவ மதத்திலிருந்து சற்றே வேறுபட்டு தனிக்கடை நடத்துகின்றனர்.

ஒரு வகை பெந்தகோஸ்தல் பிரிவில் 135 பேர்கள் உள்ளனர். ஏவாளின் தூண்டுதலால் விலக்கப்பட்ட கனியை ஆதாம் சாப்பிட்டதால் பாவம் செய்து வீழ்ந்து விட்டான் (நல்லது, கெட்டது எவை என உணரும் தன்மையைக் கூறுகிறார்கள்) என்று சொல்கிறதல்லவா கிறித்தவம்?

அந்தக் காலத்துக்கு முந்தைய நிலைக்கு மக்களை அழைத்துச் செல்வதற்காக ஒரு பிரிவு ஏற்பட்டது. 1924இல் நெதர்லாந்து நாட்டில் தோன்றிய இந்தப் பிரிவு 40 நாடுகளில் இருக்கிறதாம். நியூசிலாந்து நாட்டிலும் இப்பிரிவினர் இருக்கின்றனர். அவர்களின் தொகை - அசந்து விடாதீர்கள் வெறும் 20 பேர் மட்டுமே! இவர்களுக்கு கிறித்துமஸ், ஈஸ்டர் எனும் இரண்டு பண்டிகைகள் மட்டுமே உண்டு! இவர்களின் அமைப்பின் பெயர்
LACTORIUM ROSICRUCIANUM.

நம் பக்கத்து மதம் :சுதந்திர கத்தோலிக்க சர்ச் என்று பெயர் வைத்துக் கொண்டு மரக்கறி மட்டுமே சாப்பிட வேண்டும், பெண்களுக்குச் சமஉரிமை கிடையாது என்பதைப் போதித்துக் கொண்டிருக்கும் பிரிவு கூட உண்டு. இதில் 135பேர் இருக்கின்றனர்.

கீழை நாடுகளான சீனம், ஜப்பான் ஆகிய நாடுகளின் மதங்களும் இங்கு உண்டு. சீனத்தில் காணாமல் போய்விட்ட கன்பூசியஸ் மதம் இங்கு உண்டு. மொத்தம் 51 பேர்கள். இதை இன்றும் பின்பற்றிக்கொண்டிருக்கின்றனர்.

அதேபோல, டாவோயிசம் 1107 பேர்களால் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது.
இந்திய இறக்குமதி மூடப்பிரிவான ஆனந்தமார்க்கம் 1974இல் இருந்து இங்கே இருக்கிறது. ஆக்லாண்டு, டுனேடின் ஆகிய இரண்டு ஊர்களில் 300 பேர்கள் பின்பற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். 57 ஜைனர்கள் உள்ளனர். 39 ஆயிரம் இந்துக்கள் இருக்கின்றனர். இவர்களில் 140 பிரிவுகள் உள்ளன என்றும் கணக்கிட்டுள்ளார்கள்.

கடவுள் காட்சி தந்த மதங்கள் :
மதமல்ல - வாழ்க்கை முறை என்று கூறிக்-கொள்ளும் ஷின்டோ (மதம்) ஜப்பான் நாட்டிலிருந்து இங்கு வந்து தங்கியுள்ளது. மொத்தம் 135 பேர்கள் இதைப்பின்பற்றுகின்றனர். “உண்மை விளக்கின் ஒளி” எனும் சுக்யோ மகிகாரி (SUKYO MAHIKARI) (1959-இல் ஜப்பானில் தோன்றியது. கொடாமா ஓகாடா என்பவருக்கு வானத்திலிருந்து அறிவுரைகள் வழங்கப்பட்டனவாம். அதன் அடிப்படையில் 111பேர் நியூசிலாந்தில் உள்ளனர். இதன் சிறப்பு என்னவென்றால் எந்த மதத்தினரும் இதில் அங்கம் வகிக்கலாம். ஆனாலும் 111 பேர் மட்டுமே உள்ளனர். அவனவனைக் கடைத்தேற்றி சொர்க்கம் அனுப்பி வைக்க ஒரு மதம் தேவைப் படுகிறதல்லவா ?

தென்கொரியாவில் சன்மியுங் மூன் என்பருக்கு வரிசையாக இயேசு, புத்தர் போன்ற மதத்தலைவர்கள் காட்சியளித்துக் கொண்டே இருந்தனர். இது நடந்தது 1954-இல் ஆதாமும், ஏவாளும் வீழ்ச்சியடைந்த காட்சி இவர் கண்களுக்குத் தென்பட்டதாம். இயேசு மீண்டும் வருவார் என்பதும் காட்சியாகத் தெரிந்ததாம். இப்படியெல்லாம் கூறி ஒரு மதப்பிரிவைத் தொடங்கிவிட்டார். அதைச் சேர்ந்தவர்கள் மூனிஸ் (Moonies ) என்ற பெயராலேயே அழைக்கப் படுகின்றனர். அவரும் அவரின் மனைவியும் “உண்மைப் பெற்றோர்”, அவருடைய குழந்தைகள் கடவுளின் குழந்தைகளாம்! எத்தனைக் குழந்தைகளைப் பெற்றவர்கள் என்ற கணக்கு நமக்குக் கூறப்படவில்லை. பைபிளைக் கடைப் பிடிக்கும் இவர்களைப் பின்பற்றும் பைத்தியக்காரர்கள் 153 பேர் மட்டுமே! இவர்களின் ஆலயத்துக்குப் பெயர் ஒன்றிணைக்கும் ஆலயம் என்பதாம்!

ஏசு கடவுள் அல்ல
ஏசுவைத் தேவகுமாரன் என்றவர்கள் இப்போது ஏசுவையே தேவனாக ஆக்கிவிட்டார்கள். இது தவறு. ஏசு கடவுள் அல்ல. ஏசு, பரிசுத்த ஆவி தந்தை என்ற மூன்று (Trinity) கிடையாது. தந்தை என்பவர் கடவுளல்ல, அவருக்குச் சமமுமல்ல என்று ஒரு பிரிவு. சர்ச் (ஆலயம்) எனக் கூறக்கூடாது என்கிறது இது. அதாவத தேவனின் இல்லமல்ல அது வெறும் கட்டடம்தான் எனக் கூறுகிறது. கிறிஸ்டா-டெல்பியன்கள் என இப்பிரிவுக்குப் பெயர்.
1840-இல் ஜான் தாமஸ் என்பவர் தொடங்கியது. இதைப் பின்பற்றுவோர் இந்த நாட்டில் 1686 பேர் உள்ளனர்.

ஜெஹோவின் சாட்சிகள் என்ற பிரிவில் 18 ஆயிரம் பேர் உள்ளனர். இப்பிரிவு 1800இல் தொடங்கப்பட்டது. 230 நாடுகளில் உள்ளது. தலைமையிடம் நியூயார்க் நகரம். இதில் ஆண்கள் மட்டுமே பாதிரிகளாக முடியும். கிறித்தவ மதத்தின் எந்தப் பண்டிகையையும் இவர்கள் கொண்டாடுவதில்லை. இயேசு இறந்ததை மட்டுமே கொண்டாடுகிறார்கள். அது கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டுச் சாகடிக்கப்பட்டார் என்பதை ஏற்பதில்லை. மாறாக அவர் கழுவேற்றிக் கொல்லப்பட்டார் (மரக்கழு) என்கிறார்கள். நரகம் கிடையாது என்கிறார்கள். இந்தக் கொள்கையை ஏற்கவில்லையென்றால் கதி மோட்சமே கிடையாது. நித்திய வாழ்வை இழப்பீர்கள் என்றெல்லாம் மிரட்டுகிறார்கள்.

ஏசுவுடன் ஒரு லட்சத்து 44 ஆயிரம் பேர்கள் “ராஜ்ய பரிபாலனம்” கெய்வார்கள் என்கிறார்கள். ஏசுவைக் கடவுளல்ல என்கிறார்கள். முழுநேர ஊழியர்களை முன்னோடிகள் (Pioneer) என்றும் பகுதிநேர ஊழியர்களை வெளியீட்டாளர் (Publishers) என்றும் கூறுகிறார்கள்.

எல்லாவற்றிற்கும் மறுப்பு மதம்
பைபிளை மனிதர்கள் உணர்ச்சியின் தூண்டுதலால் எழுதினார்கள். கடவுளின் சொற்கள் அல்ல எனக் கூறும் மதப் பிரிவும் உண்டு. ஞாயிற்றுக்கிழமை புனித நாள் அல்ல. எல்லா நாட்களைப் போல அதுவும் ஒரு நாள். பிரார்த்தனை தேவையில்லை. ஜெப வார்த்தைகள் கூற வேண்டியதில்லை. பாட்டுப் பாடி ஸ்தோத்திரம் கூற வேண்டியது இல்லை. வழிபாடு தேவையற்றது. பாதிரி கூடாது. கடவுளின் வார்த்தைகளுக்காகவே காத்திருந்து கேட்க வேண்டும்; அனுபவத்தைப் பெற வேண்டும் என்றார் ஜார்ஜ் பாக்ஸ் (1624-1691) என்பவர். இவரது கொள்கைப் பிரிவுக்கு மத நண்பர்களின் சங்கம் (Religious Society of Friends) என்று பெயர். நண்பர் கழகம் (Quakers) என்றும் கூறுவர். இவர்களும் 1074 பேர் இந்த நாட்டில் உள்ளனர்.

கர்த்தர் ஓய்வு எடுத்தநாள் ஞாயிறு அல்ல; சனிக்கிழமை தான். கிறித்து மீண்டும் வருவார். சரியானவர்கள் அவருடன் ஆயிரம் ஆண்டுகள் சேர்ந்து வசிக்கலாம். கிறித்துவும் தகுதியானவர்களும் பூமிக்கு இறங்கி வருவார்கள். சாத்தான் முழுமையாக அழிக்கப்படும் என்று இந்தக் கொள்கைகளைக் கூறினார் ஒருவர். அவர் எல்லன் ஒயிட். அமெரிக்காவில் தொடங்கிய இப்பிரிவு நியுசிலாந்தில் சுமார் 12 ஆயிரத்து 600 பேர்களைக் கொண்ட பிரிவாக வளர்ந்துள்ளது.

இவர்கள் செவன்த்டே அட்வென்டிஸ்ட் (Seventh Day Adventist) எனப்படுவோர். கர்த்தர் ஒரு நாள் ஓய்வெடுக்கவில்லை, ஏழு நாளும் வேலை செய்தார்; இரண்டாம் முறையாக இயேசு வருவார் எனும் இரண்டையும் நம்புபவர்கள் இவர்கள்.

பைபிள் புரட்டு :இத்தனை சமாச்சாரங்களுக்கும் அடிப்படை பைபிள், அதில் கூறப்பட்ட கதைகள். அது கடவுளால் எழுதப்பட்டதல்ல; ஏசுவால் எழுதப்பட்டதல்ல. நான்கு நபர்களால் எழுதப்பட்டவை. ஒரே காலகட்டத்தில் கூட அல்ல. பல்வேறு காலகட்டங்களில் எழுதப்பட்டவை.

மார்க் எழுதியது கி.பி. 64-ல் மாத்தியூ எழுதியது கி.பி. 110இல் லூக் எழுதியது கி.பி. 180இல் ஜான் கடைசியாக எழுதியது கி.பி.200இல் முதல் மூவரும் சுருக்கமாக எழுதிவிட்டனர். ஏசுவின் சில சம்பவங்களை மட்டுமே எழுதினர் என்று முழுவதுமாக எழுதுகிறேன் என்று கற்பனைக் குதிரையைத் தட்டிவிட்டு ஜான் (யோவான்) எழுதிய சுவிசேஷம் தான் விரிவானது. இந்த பைபிள்கள் எல்லாமே அராமிக் மொழியில் எழுதப்பட்டன. இந்த மொழி தெரிந்தவர்கள் இன்றைக்கு நூறு பேருக்குக் குறைவானவர்கள்.

இந்த மொழியில் ஏசு பேசும் காட்சிகள் கொண்டது “டாவின்சி கோட்” சினிமா.அராமிக் மொழியில் இருந்த பைபிள்களை (நான்கையும்) இலத்தீன் மொழியில் பெயர்த்து எழுதியவர் ஜெரோம் என்பவர். ரோமானிய அரசு இதை கி.பி. 392 இல் பரப்பியது.

இந்த பைபிளை வைத்துக் கொண்டு பல பிரிவுகள் கிறித்தவத்தில் அவை அத்தனையும் உண்டு நியூசிலாந்து நாட்டில்!

கடவுளை நம்பாத, மதச்சார்பற்ற, பகுத்தறிவாளர்கள் 30 விழுக் காட்டினர் இந்த நாட்டில் உண்டு!

பல மதப் பிரிவுகளையும் தனித்தனியே கணக்கிட்டுப் பார்த்தால் மதச்சார்பற்ற நாம்தான் நியூசிலாந்து நாட்டில் பெரும்பான்மை!.
> சு. அறிவுக்கரசு. > http://unmaionline.com/20070701/12.htm
----------------------
படித்துவிட்டீர்க‌ளா?
ஆணுடைய உயிர்த்துளிகள் ( இந்திரியம் ) பெண்ணுடைய பாகத்தில் சேராமல் வழிதவறி விழுந்தால்... ?? கவலை வேண்டாம் சுகமே !!!

என் மதத்தின் அற்பத் தன்மையைப்பற்றி வாய் திறக்காதே - கத்தி போயி வாலு வந்தது

பார்வதி குளிப்பதை திருட்டுத்தனமாக பார்த்த சிவன்.!!!! + விநாயகர் யானை தலை ஏன் ?
---------------------------
மற்ற பதிவுகள்

அமிர்த,புனித,மண்டை ஓடு வணிக> கங்கை ``யோக்கியதை’’?? + குமுதம்: மோடி!! மலம் சுமந்து பார்!!

நீரெல்லாம் கங்கை; ஊரெல்லாம் காசி எனப் பெருமையாக இந்துக்கள் கூறுவார்கள்.
உலகிலேயே அசிங்கம் பிடித்த மாசு படிந்த நீர் கங்கை நீர்தான் என்பது ஆய்வு முடிவு.

அந்தக் கங்கை ஆற்றில் மிதந்து செல்லும் பிணங்களை கரைக்கு இழுத்து, தலைகளை மட்டும் தனியாக அறுத்து எடுத்துக் கங்கைக் கரைகளில் புதைத்து வைத்து ஏழெட்டு மாதங்களுக்குப் பிறகு தோண்டியெடுத்து மண்டை ஓடுகளை விற்கும் ராம்சிங் எனும் ஆளைப் பொறிவைத்துப் பிடித்து கைது செய்ய வைத்திருக்கிறது - தைனிக்ஜாக்ரன் எனும் இந்தி நாளேடு. இப்பத்திரிகைக் குழுவினர் டிசம்பர் 18-ஆம் நாள் இதழில் இதுபற்றிய செய்தியை வெளியிட்டது.அரித்வார் காவல் ஆய்வாளர், ராம்சிங்கைக் கைது செய்து வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளாராம். ராம்சிங் எடுபிடிதானாம். இவனுக்கு எஜமான் அரிசிங்தானாம். அரிசிங்கைத் தேடுகிறார்களாம்.

இமயமலை அதன் அடிவாரங்களில் சாதுக்கள் எனும் பெயரில் திரிசூலம் ஏந்திய காட்டுமிராண்டிகள் உண்டு. கும்பமேளாவில் அம்மணமாக ஊர்வலம் வரும் ஆள்கள். இவர்கள், மொத்தம் 13 குழுக்களாக இருக்கிறார்கள். அஹாராக்கள் எனப்படும் இந்தக் குழுக்களில் 7 அஹாராக்களைச் சேர்ந்தவர்கள் இறந்துவிட்டால் அவர்களை ஜலசமாதி செய்வார்களாம்.

கங்கையில் எறியப்படும் இப்பிணங்களை மீன்களும் நாய்களும் நரிகளும் தின்றுவிடுமாம். ஜலசமாதி செய்தால்தான் அவர்களின் ஆத்மா முக்தி அடைந்து மோட்சம் போகுமாம். அப்படிப்பட்ட பிணங்களை ராம்சிங்கும், அரிசிங்கும் பின்னப்படுத்தியதை அறிந்து பண்டாரப் பரதேசிகளின் பொதுச்செயலாளர் ஹன்ஸ்தாஸ் என்பவர் மிகவும் கொதித்துப் போய்விட்டாராம்.

மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் கூட்டிய கூட்டத்தில் விவாதம் செய்தாராம். மீன்களைப் பிடித்து மனிதர்கள் சாப்பிட்டு விடுவதால் பிணந்தின்பதற்கு மீன்கள் பற்றாக்குறை ஏற்படுகிறது என்பது குறை. மீன்கள் குறைந்துவிட்டதால் பிணங்கள் மிதக்கின்றன; பிணங்கள் மிதப்பதால் ராம்சிங் தலையை வெட்டி எடுக்கிறான் என்று புகார் கூறினாராம். எப்படி லாஜிக்?

ஜலசமாதியில் இப்படிக் கோளாறு ஏற்பட்டுவிட்டதால் மாற்று ஏற்பாடாக பூமி சமாதி செய்யப்போகிறார்களாம். அதற்காகப் பெரிய இடத்தை இடுகாடாக ஒதுக்கித் தருமாறு கலெக்டரிடம் கேட்டிருக்கிறார்களாம் (பார்க்க: ஜூனியர் விகடன் -30-1-2008)

ஜலசமாதி அல்லது பூமி சமாதி. அப்போதுதான் முக்தி, மோட்சம் என்கிறார்கள் இவர்கள். ஆனால், அதர்வவேதத்தின்படி நீர்க்கடன் - அதாவது பிணத்தைச் சுட்டெரித்துக் கருமாதி செய்வதுதான் விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது; இதுதான் இந்துக்கள் கடமை என எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

பூமிசமாதி (பிணத்தைப் புதைப்பது) கிறித்துவ, இசுலாமியப் பழக்கம் என்கிற வழக்கம் உள்ளது. எது சரி? எது இந்து மதப் பழக்கம்?- அரசு
http://viduthalai.com/20080128/news21.html
அமிர்தம்? உலகிலேயே மோசமான அழுக்கு நீர்.ஆண்டவனுக்கும் அதே அழுக்கு நீர்தான்

அலகாபாத், மே 27- அலகாபாத் நகரில் கங்கை ஆற்றுடன் யமுனா ஆறு கலக்கிறது. இந்த இடத்தை திரிவேணி சங்கமம் என்கிறார்கள். அதாவது மூன்று ஆறுகள் கலக்குமிடம் என்று பொருள்.
இரண்டே ஆறுகள் கலப்பதை மூன்று ஆறுகள் என எப்படிக் கூறுகிறார்கள்?

அது தான் இந்து மதப் பித்தலாட்டம். சரசுவதி என்று ஒரு ஆறும் இங்கே கலக்கிறது என்று கதையளந்து விட்டார்கள். நான்கு பக்கமும் சுற்றிப் பார்த்தாலும் சரசுவதியைக் காணமுடியாது.
இந்த நதியைக் கண்டுபிடிக்க நான்கு கோடி ரூபாயைச் செலவழித்தார் பா.ஜ.க., கல்வி அமைச்சராக இருந்த முரளிமனோகர் ஜோஷி எனும் ஆர்.எஸ்.எஸ்., பார்ப்பனர்.

மக்கள் வரிப் பணம் மூடத்தனத்துக்குப் பாழானது. ``அண்டை வீட்டு நெய்யும், என் பெண்டாட்டி கையும்’’ என்பதைப்போல!

உலகிலேயே மோசமான அழுக்கு நீர் கங்கை ஆற்றில் ஓடுவதுதான். அதற்கடுத்த நிலையில் அசுத்தமான நீர் யமுனாவில் ஓடுவது. இந்த இரண்டும் சேர்ந்தால் - அசுத் தம் அசுத்தத்தோடு சேர்ந்தால் - மகா அசுத்தம்.

இந்த மகா அசுத்தம் புனிதமானது என்கிறார்கள். குளித்தால் புண்ணியம் என்கிறார்கள்.
இதை நம்பிக் குளித்துவிட்டுத் தங்கள் கடவுள் சிவனைக் குளிப்பாட்டுவதற்கு அதே அசுத்த நீரைக் காவடி கட்டித் தூக்கிச் செல்கின்றனர் இந்து மத மூட நம்பிக்கையாளர்கள். என்றைக்கு இவர்களெல்லாம் திருந்துவது?
viduthalai.com
புனித கங்கையின் ``யோக்கியதை’’ ``அவர்களே’’ கூறுகிறார்கள்
டாக்டர் வீரபத்ர மிஷ்ரா, பனராஸ் ஹிந்து பல்கலைக் கழகத்தின் முன்னாள் பொறியியல் பேராசிரியர். தற்போது வாராணாசியிலுள்ள சங்கட் மோகன் கோயிலின் மஹந்த் (பூசாரி). 1992-ல் அய்க்கிய நாடு சபையின் சுற்றுச்சூழல் திட்டத்தின் உலகம் போற்றும் 500 பேரில் இவர் பெயரும் இடம் பெற்றது.
கங்கையில் வந்து சேரும் கழிவுப் பொருட்கள் பற்றி மிஸ்ரா நன்கு அறிவார். 1982-ல் நிறுவப்பட்ட சங்கட் மோகன் அறக்கட்டளை மூலம் அவர் கங்கையை தூய்மைப்படுத்துகிறார். கங்கைக்கு புனர்வாழ்வு தருவது, ஏழை மாணவர்களுக்கு கல்வி, ஆரோக்கிய பராமரிப்பு அளிப்பது, பழைய சடங்குகளை சுற்றுச்சூழலுக்குப் பாதுகாப்பான முறையில் மாற்றி அமைப்பது போன்றவை இந்த அறக்கட்டளையின் குறிக்கோள்கள்.

களங்கம் நிறைய சேர்ந்துவிட்டது. இதற்கான தொடர்ந்த முயற்சிகள், கோடிக்கணக்கான ரூபாய் செலவழித்து தூய்மைப்படுத்துவது ஆகியவை நடைபெற்ற போதும் குளிக்க லாயக்கில்லாத அளவு நீர் நிலை மோசமாயுள்ளது. சாக்கடைகள் அதனுள் விடப்படுகின்றன என்று புலம்புகிறார் மிஸ்ரா.
இதனால் கங்கை நீர் குடிக்கவோ, குளிக்கவோ பயனற்றுப் போய்விட்டது.

``கங்கையைத் தூய்மைப்படுத்த இப்போது அரசால் செயல்படுத்தப்படும் முறை, மனிதக் கழிவு பாக்டீரியாவை அகற்றும் திறனில்லாததாக இருக்கிறது. எனவே நீர் நன்னீராக மாறாமல் உள்ளது. மனிதக் கழிவில் உள்ள கிருமிகளால்தான் காலரா, மஞ்சள் காமாலை, டைபாய்ட் போன்ற வியாதிகள் பரவுகின்றன.

வீட்டுச் சாக்கடை, தொழிற்சாலைக் கழிவுகள் 95 சதவீதம் சூழல் கேட்டிற்கு காரணம். சுமார் 60 ஆயிரம் இந்துக்கள், கங்கை நதியை யாரும் அசுத்தமாக்க முடியாது என்ற நம்பிக்கையில் தினமும் இதில் குளிக்கிறார்கள்.

இதனால் எந்தப் பயனுமில்லை. மக்களுக்கு அறிவு ஏற்பட வேண்டும். தினந்தோறும் அதில் கேடுகெட்ட கழிவுகளைக் கொட்டக் கூடாது. இந்த மக்கள் மரபு சார்ந்த நம்பிக்கைகளையும் விட மாட்டார்கள்.
கங்கை நீரை அமிர்தம் எனப் பருகுபவர்கள் வியாதி வந்து சாவார்கள்.

இந்த கலாசாரம் காணாமல் போகும்’’ என்கிறார் அவர். எதிர்கால தலைமுறை கங்கையைப் போற்ற வேண்டும் என்றால் நதி அசுத்தமாகக் கூடாது. இல்லையென்றால் வருங்கால தலைமுறை புனித கங்கைக்கு பதிலாக அழுக்குச் சாக்கடையையே காண வேண்டிவரும். டாக்டர் மிஸ்ரா தொடர்ந்துப் போராடுகிறார்.>நன்றி: ``த சன்டே இந்தியன்’ 17.6.2007
http://viduthalai.com/20070617/news012.htm
`குமுதம் பார்வையில் `மோடி

கேள்வி: `மனித மலத்தை சுமந்தால் மோட்சம் கிடைக்கும் என்று மோடி சொன்னது பற்றி?

பதில்: தேவதாசி முறை ஒழிப்புச் சட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட போது தமிழக சட்டமன்றத்தில் அதை எதிர்த்துப் பேசிய காங்கிரஸ் தலைவர் சத்தியமூர்த்தி, `தேவதாசி முறை கலாச்சார அடையாளம், நம் பண்பாடு, அதை ஒழிக்கக் கூடாது என்றார்.

கோபமாக எழுந்த முத்துலட்சுமி ரெட்டி `இத்தனை நாள் அந்த கலாச்சாரத்தை நாங்கள் சுமந்தோம், கொஞ்ச நாட்களுக்கு உங்கள் வீட்டுப் பெண்கள் சுமக்கட்டும் என்றார். சத்தியமூர்த்தி வாயடைத்துப் போனார்.

மோடிக்கும் அதே பதில்தான். மோட்சம் கிடைப்பதற்கு நீங்களும் கொஞ்ச காலம் மலம் சுமந்து பாருங்களேன் .`குமுதம் 30.1.2008
http://viduthalai.com/20080128/news22.html
-------------------------------------
படித்துவிட்டீர்க‌ளா?

பிறப்பு உறுப்புகளை வழிபடும் பழக்கம் + மாதாவின் மாத விலக்கு `மாலை’ யாம்!

நீ மனிதனே அல்ல ஜடம்தான். !!!!...கடவுள் பெயரைச் சொல்லி தண்ணீருக்கு மதச் சாயம் பூசிவிட்டால்...? ரத்தம் வழிய நீ உன்னை வருத்திக் கொள்வாயானால் ?.

கர்ப்பமான கிளி... ஒரு குட்டியைப் போட்டது !!!. கிளி குட்டி போட்டதா?... புராணம் அப்படித்தான் சொல்கிறது.
------------------------------------------
மற்ற பதிவுகள்

Monday, January 28, 2008

தானும் த‌ன் மதமும் வாழ சாத்தானை காப்பாற்றிய பாதிரி அகம் பார்த்து கைதட்டி சிரித்த சாத்தான். தோல்வியில் தொங்கிய பாதிரியார் !!!

ஒருமுறை பாதிரி ஒருவர் ஒற்றையடிப்பாதையில் தன்னந்தனியே நடந்து சென்று கொண்டிருந்தாராம். குறுக்கிடுகிறது மனித முனகல் ஒன்று. சென்று பார்த்தாராம். திடுக்கிட்டுப் போகிறார்.

படுத்துக் கிடந்தான் ஒரு மனிதன் குருதியில் நனைந்து குற்றுயிராக. மாந்த நேயம் விரட்டுகிறது அவரை அருகில் சென்று சோதித்து விட்டு பாந்தமாக தூக்கினாராம். பேச்சுக் கொடுத்தால் மூச்சு நீடிக்கும் என்றே பெயரென்ன என்றாராம். அவனோ, பெயரெதற்கு முதலில் காப்பாற்றுங்கள் என்கிறானாம்.

பாதிரிக்கு அவனை இதற்குமுன் எங்கோ எவரையோ பார்த்தமாதிரி இருக்கவே மீண்டும் வினவினாராம் பெயரென்னவென்று. மாறாக அவனும், என்னை யாரென்று தெரிந்து கொண்டால் மாண்டு விடும் - உமது மாந்த நேயம் ஆதலால், ஆசையை அறுங்கள் முதலில் என்னை மருத்துவமனையில் சேருங்கள் என்கிறானாம்.

கூடிப் போகிறது ஆவல் இவருக்கு. சொன்னால்தான் ஆயிற்று என்று அடம் பிடித்தாராம். பார்த்தான் அந்த நோயாளி சொல்லி விட்டால் குறையொன்றும்
வந்து விடாது என்று நான்தான் ‘சாத்தான்’ - என்றதாம்.

சுமையை தொப்பென்று போட்டிட்டாராம். இமைக்கவும் மறந்து விழுந்தவனைப் பார்த்திட்டாராம். ‘எமையெலாம் வாட்டுகின்ற வல்லாளன் நீ குமைகின்றார் குவலயத்தோர் உன்னாலே. வாய்த்தது நல் வாய்ப்பெனக்கு எப்படியோ போனாய் இவ்விதம் ஆனாய் இப்படியே விட்டிட்டால் இல்லாமலேயே போவாய் அன்றோ எமக்கும் வேலை இல்லாமலேயே போகுமன்றோ?’

என்ற பாதிரி மொழி கேட்டே பதறாமல், சிதறாமல் சாத்தானும் சிந்தியதாம் ஒரு புன்னகையை. பாதிரியும் அணையும் சுடர்தானே அதுதான் நின்று எரிகின்றது என்றாராம்.

அணையும் சுடர் நானென்றால் என்னுடன் இணையும் சுடர் நீரென்பதை மறவாதீர் என்றதாம். மரணத்தின் அறிகுறி தொடர்பற்ற சொற்கள். நேருகிறது உனக்கும் என் நேர் காணலில். ஆனந்தம் காணாதீர். நடவாது அது இங்கு. நான் பிழைத்து எழுவேன். அதுவும் உம்மாலே இது நிச்சயம் என்றதாம்.

அது எப்படி என்னை அறியாமல் நான் உன்னைக் காப்பாற்றுவேன். இதோ, கிளம்பிவிட்டேன் நீ நாதியின்றி செத்துத் தொலைவாய் என்றே நடையைக் கட்டினாராம்.

நீத்தான் போல் கிடந்த சாத்தான் மீண்டும் சிரித்ததாம். எரிச்சலும் வியப்பும் பாதிரிக்கு ஒன்றாய் எழுந்ததாம். சாத்தான் தொடர்ந்தது. பார்த்தான் பாதிரி, காத்தான் பாதிரி என்றுதான் சரித்திரம் சொல்லும். மட்டுமல்ல உம்மால் என்னை காப்பாற்றாமல் இருக்கவும் முடியாது அதற்கான தேவையும் உண்டு என்றும் சொன்னதாம்.

கோபத்தால் முகம் சிவந்த பாதிரி பாபத்தின் திருவுருவே கூறிவிடு சமாதானம் உன் கூற்றுக்கு என்று எரிந்து விழுந்தாராம். இன்னமும் சொல்வேன் நான் சொல்வதைக் கேட்டு விட்டால் நீரே என்னைத் தூக்கிக் கொண்டு மருத்துவ மனைக்கு ஓ... டுவீர் இது சத்தியம் என்றதாம்.

ஆடிப்போன பாதிரியைப் பார்த்து மூடி வைக்க நினைத்தேன். கூடிடவில்லை எனதெண்ணம் கேட்கிறேன் சொல்லுங்கள் என்றதாம். கவனிக்கவும் கேட்கிறேன் சொல்லுங்கள் என்றதாம். அப்போதும் சரி, இப்போதும் சரி, எப்போதும் சரி, முப்போதும் நீர் செய்து கொண்டிருப்பது என்ன என்றதாம்.

பாவிகளை ரட்சிக்கிறேன் கர்த்தரின் பேரால். இருக்கும் வரை ரட்சிப்பீர் இல்லாது போனால்?

இது நடந்தால் கடல் நீரணைத்தையும் நக்கிக் குடித்து விடுகிறேன் நானொருவனாகவே. நடக்காது என்ற எண்ணத்தில் பேசுகிறீர். போகட்டும் பாவிகள்! எதனால் வருகிறார்கள் ஆலயங்களுக்கு? சந்தேகமென்ன இதிலே! பாவங்களை செய்ததினாலே வருகின்றனர். அந்த பாவங்களுக்கு காரணகர்த்தா யார்?

இதிலும் சந்தேகமா? நீதான். நீயேதான். நன்று சொன்னீர் நன்று சொன்னீர்
நான்தான் நானே தான் அந்த நானேதான் இப்படி வீணே இறந்து விட்டால்...? இறந்து விட்டால்?!

பாவங்களே இல்லாமல் போய்விடும் அல்லவா? ஆமாம்! பாவங்களே இல்லையென்றால் பாவிகளும் இல்லாமல் போய் விடுவர் அல்லவா? ஆ.... மா.... ம்! பாவிகளும் இல்லாமல் போய் விட்டால் யாரும் ஆலயங்களை நாடமாட்டார்கள் அல்லவா?

ஆ... ஆ... ஆமா.... ம்! ஆலயங்களுக்கு யாரும் வரவில்லை என்றால் உங்களுக்கும், ஏன்? உங்கள் மதத்துக்குமே வேலை கிடையாது அல்லவா? ஆ.... ஆ... ஆ... ம்....!

இப்பொழுது புரிகிறதா நீங்களும், உங்கள் மதமும் வாழவேண்டும் என்றால் நான் சாகக் கூடாது என்று. ஆ.....ம்! இப்பொழுது சொல்லுங்கள் நான் இறந்து விடட்டுமா?

என்று கேட்டுவிட்டு முனகலோடு கலந்த எக்காளச் சிரிப்பு சிரித்ததாம். பாதிரிக்கோ, மயிர்க் கூச்செறிந்ததாம்

சாத்தானைப் பார்த்தார். இன்னும் சில நொடிகளில் நீத்தான் ஆகிவிடும்
நிலையில் இருந்தது. சட்டென்று நெருங்கி பட்டென்று தூக்கி தோளில் சுமந்தவாறு உன்னை சாக விடமாட்டேன்! சாக விடமாட்டேன்! என்று தனை மறந்த நிலையில் கூறிக்கொண்டே மருத்துவமனையை நோக்கி ஓ....டினாராம். தோளில் தொங்கிய சாத்தான் தோல்வியில் தொங்கிய பாதிரி அகம் பார்த்து கைதட்டி சிரித்ததாம். - >> உடுமலை வடிவேள்
http://unmaionline.com/2005062/2005062u1.html
----------------------------------
படித்துவிட்டீர்க‌ளா?
பார்ப்பனர்கள் டாக்டருக்கு படிக்கலாமா?

சிவாஜியை கடத்த முயலும் இந்துத்துவா வரலாற்று புரட்டர்கள்!!!

காரி உமிழுங்கள்!
------------------------------------
மற்ற பதிவுகள்

சபரிமலை சென்று வந்த பக்தர்கள் இருவரின் ரத்தக்கண்ணீர் வடித்து புலம்பலோ புலம்பல்!

இதை எழுதுவது பகுத்தறிவுவாதிகள் அல்லர்! சபரி மலைக்குச் சென்ற பக்தர்கள் இருவர்தான் இதனை எழுதியுள்ளனர்.

சபரிமலையில் நடைபெறும் அநியாயங்கள், அசிங்கங்கள், அசுத்தங்களை நேரில் கண்டு மனம் புழுங்கி ரத்தக் கண்ணீர் வடித்து எழுதியிருக்கின்றனர். படியுங்கள்! சிந்தியுங்கள்!

உலகத்தில் உள்ள அனைத்து மதத்தினரும் அவரவர்களின் எண்ணங்களின்படி பல வகைகளில் இறைவனை வழிபட்டு வருகின்றனர்! மற்ற மதத்தினரின் மனங்களைப் புண்படுத்தும் நோக்கம் இல்லாமல் இக்கட்டுரையை எழுதுகிறோம்.

பொது மக்களில் சிலர் தங்களின் ஆறாவது அறிவை முற்றிலும் இழந்து மதி மயங்கிச் செய்யும் சில மூட நம்பிக்கைகளை விவரிக்கும் மிகச் சில செயல்களை விவரிக்கிறோம்.

சாதாரண மனிதனும் சபரிமலைக்குச் செல்வதற்காக வேண்டி மாலை அணிந்து இருவேளை குளித்து சைவ உணவுகளை உட்கொண்டு புனிதமானவனாக அல்லது சுவாமியாகவே ஆகி விடுகின்றான்.
ஆசாமிகளையெல்லாம் ஒருவருக்கொருவர் சாமி என்று விளித்து பக்தி பழமாகவே மாறி விடுகின்றானே ஏன்? அப்படி என்னதான் அதிசயம் உள்ளது சபரி மலையில் என்ன விசேஷமான சக்தி உள்ளது அய்யப்பனிடம்?

என்ற கேள்விகள் எங்கள் மனதை வாட்டியது! இந்தக் கேள்விகளுக்கு எல்லாம் விடை காண நாங்களும் சென்றோம் சபரி மலைக்கு!
ஆம்! வருடத்தில் கார்த்திகை மாதம் 1-ம் தேதி ஆரம்பிக்கும் மூட நம்பிக்கைகள் மற்றும் பழமையான கற்காலத்து செயல்களை அரங்கேற்றும் அய்யப்பா சாமிகளின் சபரிமலையின் அநியாய அசிங்கங்களைப் பற்றி விவரிக்கிறோம்.

பக்திப் பரவசத்தோடு படியுங்கள்.கடந்த 21-12-2007 அன்று இரவு சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து கிளம்பி ரயில் மூலம் சென்று 22-12-2007-ல் இரவு எரிமேலி வழியாக பம்பை சென்றடைந்தோம்.

48 நாட்கள் விரதம் என்ற பெயரில் வீட்டில் இருக்கும் பெண்களை வாட்டி வதைப்பது, பின்னர் இருமுடி என்ற பெயரில் சொந்த பந்தங்களை அழைத்து சாமி பூஜை என்ற ஒரு விழா எடுத்து அவர்களை கடன்காரர்களாக ஆக்குவது என்று மட்டுமல்லாமல், இவர்கள் இங்கிருந்து தொடங்கி நேராக முதலில் எரிமேலி என்ற இடத்தில் சென்று கூடுகிறார்கள்.

எல்லாம் மலையாளிகள் மயம்!அங்கு நடக்கும் அநியாயங்களைப் பார்ப்போம்! முதலில் ஆங்காங்கே மலையாளிகள் மட்டும் வைத்திருக்கும் கடைகளில் சென்று சில மூட சம்பிரதாயங்களின்படி பொருட்களை வாடகைக்கு வாங்குகிறார்கள். கலர் பேப்பர், தோரணங்கள், அட்டைக் கத்தி, அட்டை வாள் போன்ற பொம்மைகளை வாங்கி கைகளிலும், தலையிலும் கட்டிக் கொண்டு கலர் சாயப் பொருள்களை உடம்பில் பூசிக் கொண்டு மேளதாளங்களை வாடகைக்கு வைத்துக் கொண்டு பொறுக்கித்தனமான மோசமான ஆபாச நடன அசைவுகளுடன் நடனம் ஆடுகிறார்கள். இதில் படித்தவர்களும் அடங்குவர். இதைப் பார்த்து மனம் மிகவும் வேதனைப்படுகிறது. இதையெல்லாம் செய்தால்தான் அய்யப்பன் இவர்களை மோட்சத்திற்கு அனுப்புவாரா?

மேலும் தொடர்ந்து செல்வோம். சுத்தம் மருந்துக்கும் கிடையாது பம்பை அடிவாரத்தில் இந்த சாமிகள் அனைவரும் சாப்பிட்ட எச்சில் இலைகளை ஒன்று சேர்த்து ஏலம் விடுகிறார்கள். அவ்வாறு அதிக தொகைக்கு ஏலம் எடுத்த ஒருவர், அதாவது சாமி, குப்பைத் தொட்டிக்கு போக வேண்டிய கழிவுகளைத் தன் தலையின் மேல் சுமந்து கொண்டு, உடல் முழுக்க சாப்பிட்ட கழிவுகள் வழிந்த நிலையில், சாமி . . . சாமி என்ற கோஷத்துடன் பம்பை நதியில் போடுகிறார்கள்!

ஏன் இப்படி? என்று கேட்டால், ஏதாவது ஒரு எச்சில் இலையில் அய்யப்பன் சாப்பிட்டு இருப்பாராம்?

சுத்தம் என்பது மருந்துக்குக் கூட இல்லையா! பகுத்தறிவுடன் சிந்திக்க மாட்டீர்களா?

இப்போது, நாங்கள் பம்பை வந்து சேர்ந்தோம். சென்னையில் உள்ள கூவத்தை விட மிக மோசமான ஒரு ஆற்றை அங்கு காணலாம்.

பகுத்தறிவு சிறிதும் இன்றி சிந்தனையில்லாமல் அதில் மூழ்கி எழுந்திருக்கும் மனிதர்களே! இந்த அசிங்கங்களை நேரில் கண்டு களித்து! இல்லையில்லை . . . வேதனையுடன் எழுதுகிறோம். படியுங்கள்.

கங்கை போல் புண்ணிய நதியாம் பம்பையில் நீராடி என்ற புனிதமான பாடல்களைக் கேட்டு பம்பையில் நீராடச் சென்றார் அய்யோ பாவம்! அய்ந்தறிவு கொண்ட எருமை மாடுகள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து, குட்டையில் குளிக்கும் காட்சியை கிராமத்தில்தான் பார்த்திருப்போம். அதைவிடக் கேவலமாக இங்கே புனிதமாகச் சென்ற சாமிகள் குளிக்கும் காட்சியைக் காணவேண்டுமே!

சாமி என்று அழைக்கும் இந்த ஆசாமிகள் பம்பையில், ஒரு சாமி சிறுநீர் கழிப்பதும், இன்னொரு சாமி அதே இடத்தில் மலம் கழிப்பதும் இன்னொரு சாமி தலையை நனைப்பதும் மற்றொரு சாமி பல் விளக்குவதும் கண்கொள்ளாக் காட்சிகள்.

இந்தக் கண்கொள்ளாக் காட்சி பம்பை என்ற கூவத்தில் நேரில் காணலாம். இந்தக் காட்சியைக் கண்டு விட்டு நடையைத் தொடர்ந்தோம்.
சபரிமலைக்கு வழியில், மனம் இவ்வாறு சிந்தித்தது!. . .அடப்பாவிகளே! இதற்காகவா இங்கிருந்து 800 கி.மீ. தூரம் சென்று இந்த அசிங்கங்களை வாரிப் பூசிக் கொள்கிறீர்கள்? சற்று மனம் திறந்து யோசியுங்கள்.

மலையாளிகளுக்குத் தெரிந்த ரகசியம்.உடல் தூய்மையை எந்த இறைவன் உங்களைக் கேட்டான்? உள்ளம் தூய்மையாக இருந்தாலே அங்கே இறைவன் இருப்பானே?

முதலில் உன் உள்ளத்தில் இருக்கும் அழுக்கினை நீக்கி இல்லாதவர்க்கு உதவும் மனதினை இறைவனிடம் கேள்! மனிதா! உன்னையே நீ நினை!

மலையாளிகள் யாரும் இந்த விரதத்திற்கு இவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதில்லை. ஆம்! நேரில் வந்தால் தெரியும். இங்கு பம்பையிலேயே இருமுடி கட்டிக் கொள்ளலாம். ஆங்காங்கே உள்ள கடைகளில் சிறு கையளவு தேங்காய் வைத்திருக்கிறார்கள். அதிலேயே எல்லாம் போட்டு அரிசி உள்பட அனைத்து சாமான்களையும் வைத்து வெள்ளைத் துணியில் கட்டிக் கொடுக்கிறார்கள். இது மலையாளிகளுக்கு மட்டுமே தெரிந்த ரகசியம்.

வெள்ளைத் துணியில் இருமுடி பார்த்தவுடன் உடனே தனிவழியில் அய்யப்பன் தரிசனம். வந்து பாருங்கள் தெரியும் இந்த நிதர்சனமான உண்மை.
பம்பை அடிவாரத்தில் கன்னி மூல கணபதி கோயில் உள்ளது. அங்கு இருந்து சிறிது தூரம் செல்லும் போதே என்ன அருமையான காட்சி! செம்மறி ஆட்டு மந்தைகளை நாம் பார்த்து இருப்போம்! அவை ஒவ்வொன்றும் ஒன்றினை ஒன்று தொடர்ந்து மற்றொன்று நூல் பிடித்துச் செல்லும் காட்சிகளை! என்ன அருமையான காட்சி!

ஆனால் மேற்கண்ட செம்மறி ஆடுகளின் கூட்டத்திற்கு இருக்கும் ஒற்றுமை கூடக் கிடையாது மேற்கண்ட ஆசாமிகளிடம். மன்னிக்கவும். சாமிகளிடம்!

வாய்க்கரிசி போடுகிறார்கள்ஒரு மனிதன் இறந்துவிட்டால் மயானத்தில் வாய்க்கரிசி போடுவார்கள். இந்த சாமிகள் எல்லாம் இருமுடி கட்டும்போது வாய்க்கரிசி போடுகின்றனர். இந்த சாமிகளுக்கு ஏன் இந்தப் பழக்கம் என்று யோசித்ததில் ஆஹா இதற்கு விடை கிடைத்தது. சபரி மலையில், இந்த ஆசாமிகள் எல்லாம் ஒருவருக்கொருவர் முட்டி மோதி கீழே தள்ளிவிட விழுந்தவன் மனிதன் என்கிற உணர்வேயில்லாமல், சிறிதும் மனிதாபிமானம் இன்றி நசுக்கியே கொன்று விடுகின்றனர்.

சென்னை 23-12-2007-ஆம் தேதியன்று ஒரு இளைஞனை கண்ணெதிரிலே மிதித்தே கொலை செய்த காட்சி இன்னும் நெஞ்சை விட்டு நீங்கவில்லை. இதற்காகத்தான் வாய்க்கரிசி போட்டு அனுப்புகின்றனர் போலும்! ஆம்! நேராக மோட்சம்தான்! அடடா இதுவல்லவோ அய்யப்பனின் மகிமை!

ஒரு வசதியும் கிடையாது. சீசனுக்கு வரும் வேடந்தாங்கல் பறவைகள் போல் ஆயிரக்கணக்கில் திரண்டு வரும் அய்யப்ப பக்தர்களுக்காக, என்ன வசதி செய்து கொடுத்து விட்டது கோயில் நிர்வாகம்?

மலை ஏறும் சாலைகள் மற்றும் இறங்கும் சாலைகளில் கரடு முரடான கற்களை அப்புறப்படுத்தலாமே?

ஏன் செய்யவில்லை என்றால் கல்லும் முள்ளும் காலுக்கு மெத்தை என்று முட்டாள்தனமான வேதத்தை ஓதும் சாமிகளும், நம்பூதிரிகளும், கேரள அரசாங்கமும், கோயில் நிர்வாகமும் எந்த விதமான வசதிகளும் செய்து கொடுக்க வில்லை.

மாறாக, இனப்பற்றைத்தான் வளர்க்கின்றன. மலையாள பக்தர்கள் என்றால் வேட்டி கட்டிக் கொண்டு வருவதும், தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, கர்நாடக மாநிலத்வர் கருப்பு, நீல, காவி சீருடை அணிந்து வரும் காட்சியும் காண்கின்றோம். ஏன் இந்தக் கொடுமைகள்? மனிதன் திருந்தவே மாட்டானா?

தேவஸ்தான போர்டு செய்து வரும் பாதுகாப்பு என்பது பெயரளவில்தான்! அதிகளவு நெரிசல் ஏற்படுவது சரங்குத்தி என்ற இடத்தில் ஆரம்பிக்கிறது. ஒரு சிறு 20 அடி அகல வழியில் தடுப்பினை ஏற்படுத்தி ஆயிரக்கணக்கான ஆசாமிகளை. . மன்னிக்கவும். .. சாமிகளை ஒரே நேரத்தில் அனுப்பினால் சாமிகள் என்ன செய்யும்?

ஒன்றின் மேல் ஒன்றாக விழ வேண்டியது. நெரிசல் காரணமாக துர்மரணம்தான்! கேள்வியே கிடையாதா! கேட்டால் மலையாளி காவலர்களின் ஓடுடாபட்டி என்ற சரண கோஷத்தை மன்னிக்கவும் வசனத்தைக் கேட்கலாம் (அல்லது) அவர்களின் தடியடியாவது வாங்கலாம்! இங்கிருந்து உடன் செல்லும் குருசாமியும் சேர்ந்துதான் வாங்கவேண்டும்!

மலையாளிகளுக்கு மட்டும் தனி வழி!அவர்களுக்கு மட்டும் அய்யப்பன் தனி வழி கொடுத்திருக்கிறார்கள். யாரும் ஒரு கேள்வியும் கேட்க முடியாது!
மலையாள சாமிகள் இருமுடிகளை எஜமான் ரஜினி ஸ்டைலில் தோளில் போட்டு வரும் காட்சியைப் பார்த்தால்தானே தெரியும்!

மேலும், மிக விரைவில் இன்னும் ஒரு அதிர்ச்சியான விஷயம் நடைபெறலாம்! அப்படி ஒரு சம்பவம் நடக்கக்கூடாது என்றுதான் இதனை ஒரு எச்சரிக்கையாக எழுதுகிறோம்.

பீகாரிலிருந்து ஆந்திரா வழியாக வரும் திருவனந்தபுரம் செல்லும் ரயிலில் ஆந்திராவிலிருந்து ஏறும் ஆசாமிகள் சீட்டு இருக்கையில் விடியற்காலை நேரத்தில் கற்பூரம் காட்டி அய்யப்பனை வழிபடுகின்றனர். மீண்டும் ஒரு கோத்ரா போன்ற சம்பவம் நேரிடக்கூடாதே என்று வேதனைப்படுகிறோம். சபரிமலைக்குச் செல்லும் அனைத்து ரயில்களிலும் இது தவறாமல் நடைபெறுகிறது.

அய்யப்பனைத் தன் உள்ளத்தில் குடி கொண்டுள்ளதாக எண்ணும் அய்யப்ப பக்தர்களை தேவஸ்தான போர்டு ஊழியர்களும் காவல்துறையும் மதிப்பு கொடுப்பதே இல்லை. வாடா! போடா! என்று ஒருமையில் அழைப்பதுதான் வழக்கம்.

கழிவறை இல்லை .தேவஸம் போர்டு என்று டிரஸ்ட்மூலம் கோயிலை நிர்வகிக்கும் கும்பலே வரும் பக்தர்களுக்கு தெவசம் செய்ய வேண்டாம்! மலையேறும் பக்தர்களுக்குக் கழிவறை வசதி இல்லை. மக்கள் கூடும் பொது இடங்களில் வழியிலேயே சிறுநீர் கழித்துவிடும் கேவலமும் இங்குதான் நடைபெறுகிறது.மரணங்களை நியாயப்படுத்தும் கொடுமை உலகில் வேறு எங்கும் இல்லாத நிலையில், சபரி மலையில் மட்டும் மரணமடைந்துவிட்டால் மோட்சமாம்.

23-12-2007 மனம் வேதனைப்பட்டு கடுமையான மன உளைச்சலுடன் கோட்டயம் வழியாக சென்னை திரும்பினோம்.
- எஸ். சந்தானம், இ. சுகுமார்குன்றத்தூர், சென்னை -69
http://viduthalai.com/20080127/news04.html
படித்துவிட்டீர்க‌ளா?
பார்ப்பனர்கள் டாக்டருக்கு படிக்கலாமா?

சிவாஜியை கடத்த முயலும் இந்துத்துவா வரலாற்று புரட்டர்கள்!!!

காரி உமிழுங்கள்!
------------------------------------
மற்ற பதிவுகள்

Sunday, January 27, 2008

நாரதருக்கும், விஷ்ணுவுக்கும் பிறந்த பிள்ளைகளா தமிழ் வருடங்கள்? முதலமைச்சர் கலைஞர் கேள்வி

சென்னை, ஜன. 26- நாரதருக்கும் விஷ்ணுவுக்கும் பிறந்த பிள்ளைகளா தமிழ் வருடங்கள் ?

என்று தங்கசாலையில் நேற்று நடை பெற்ற மொழிப் போர்த் தியாகிகள் வீரவணக்க நாள் மாபெரும் பொதுக்கூட்டத்தில் தமிழக முதல்வர் கலைஞர் அவர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.

இது பற்றி அவர் ஆற்றிய உரை:தம்பி துரைமுருகன் இங்கே பேசினார் - கருணாநிதி எல்லாவற்றையும் பூம்புகார் முதற்கொண்டு வள்ளுவர் கோட்டம் வரையிலே தமிழை வளர்க்க, தமிழைப் பரப்ப எண்ணுகிறார் என்று சொன்னார். அப்படித் தான் நேற்றைய தினம் வெளியிடப்பட்ட ஆளுநர் உரையில் தமிழனுடைய திருநாள் பொங்கல் திருநாள் - தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் என்று ஒரு பாமர மனிதன் கூடச் சொல்லுகின்ற அளவிற்குப் பழக்கப் பட்டுவிட்ட அந்த வாசகத்தை நினைவுபடுத்துகின்ற நாள், தை முதல் நாள். அந்தத் தை முதல் நாள்தான் தமிழனுக்கு ஆண்டு முதல் நாள் - இல்லாவிட்டால் நான் பிறந்தது எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு முன்பு - உங்களால் சொல்ல முடியுமா? குழம்பி விடுவீர்கள்.

நான் ஆரிய முறைப்படி சொல்லுகின்ற ஆண்டுகளில் ரக்தாட்சி வருஷம் பிறந்தவன். பிரபவ, விபவ, சுக்கில, பிரமோதுத, பிரஜோர்பத்தி, ஆங்கீரச, சிறீமுக, பவ, யுவ, தாது, ஈஸ்வர, வெகுதான்ய, பிரமாதி, விக்ரம, விஷூ, சித்திரபானு, சுபானு, தாரண, பார்த்திப, விஜய, ஜய, மன்மத, துன்முகி, விளம்பி என்ற இந்த வரிசையில் வட மொழி வரிசைக் கணக்கின்படி - நான் ரக்தாட்சி வருடம் பிறந்தவன். ரக்தாட்சி 58 ஆவது வருடம். ரக்தாட்சிக்குப் பிறகு குரோதன, அட்சய - அத்தோடு அறுபதாண்டுகள் என்ற சுற்று முடிந்துவிடும். அறுபது வருடங்கள் என்றால் என்ன?

நாரதருக்கு ஒரு ஆசை வந்தது. மகா விஷ்ணுவை கணவனாக ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டுமென்று. யாருக்கு நாரதருக்கு. அவர். ஆசை நிறைவேறியது. இரண்டு பேருக்கும் குழந்தை பிறந்தது. அறுபது குழந்தை பிறந்தது. அந்தக் குழந்தைகள் ஒவ்வொன்றுக்கும் பெயர் வைத்தார்கள். அறுபது வருஷத்தின் பெயர்களை வைத்தார்கள்.

62 குழந்தைகள் பிறந்திருந்தால் 62 வருடங்களாக இருந்திருக்கும். அந்த 60 குழந்தைகளின் பெயர்கள்தான் பிரபவ, விபவ என்று நான் சொன்ன வரிசை.
இதிலே நான் பிறந்த வருஷன் ரக்தாட்சி. பஞ்சாங்க முறைப்படி யாரோ ஒரு வெளியூர்க்காரன் என்னைப் பார்த்து நீங்கள் எப்ப சார் பிறந்தீர்கள் என்று கேட்டால் நான் என்ன சொல்வேன். ரக்தாட்சி ஆண்டுல பிறந்தேன் என்று சொன்னால், அவன் உடனே ரக்தாட்சி ஆண்டி லிருந்து எண்ணிப் பார்த்து விட்டு, ஓகோ, உங்களுக்குப் பன்னிரண்டு வயதுதான் ஆகிறதா என்று 84 வயதுக்காரனைப் பார்த்துக் கேட்பான்.

ஏனென்றால் அந்தச் சுற்று அப்படித்தான் இருக்கிறது. ரக்தாட்சியிலிருந்து தொடங்கி இப்போதைய வருஷம் வரை எண்ணிப் பார்த்தால் பன்னிரண்டு வயதுதான் வரும். இப்படிப் பட்ட ஒரு கணக்கு - சரியான வயதையோ - சரியான காலத்தையோ குறிப்பிட முடியாது என்ற காரணத்தினால்தான், ஒரு தொடர்ச்சியான ஆண்டாக இருக்க வேண்டும்.

கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன், கிறிஸ் பிறந்ததற்குப் பின் - என்று கி.மு., கி.பி. என்று ஆங்கிலேயர்கள் வரிசைக் கணக்கு வைத்திருக்கிறார்களே அதைப் போல ஏன் இருக்கக் கூடாது என்று எண்ணித்தான் 1921 ஆம் ஆண்டு பெரும் புலவர் - மறைமலை அடிகள் என்றால் சாதாரணப் புலவர் அல்ல - இன்றைக்கிருக்கின்ற புலவர்களுக் கெல்லாம் பெரும்புலவர் - அவருடைய தலைமையில் ஒன்றல்ல, இரண்டல்ல, அய்ந்நூறு புலவர்கள் பச்சையப்பன் கல்லூரியிலே கூடி, எடுத்த முடிவுதான்-

இனிமேல் தமிழருடைய ஆண்டு தை முதல் நாள் பிறப்பதாக வைத்துக் கொள்வோம். அதுதான் உழவர் திருநாள். உழைப்போருக்கு திருநாள். அந்த நாள் தமிழனுடைய ஆண்டின் முதல் நாளாக வைத்துக் கொள்வோம். இதைத் தொடர் ஆண்டாக வைத்து திருவள்ளுவர் ஆண்டு என்றழைப்போம் என்று அழைத்தார்கள்.

பிறகு வந்தவர்களும் அதைக் கிடப்பிலே போட்டு விட்டார்கள்.
நான் - அண்ணாவின் மறைவுக்குப் பின் -முதலமைச்சராக வந்த பிறகு அதை ஓரளவு ஏடுகளிலே நம்முடைய பத்திரப் பிரமாணங்களிலே அதைப் பதிவு செய்தேன். அப்படியே தொடர்ந்தது. இந்த ஆண்டு எல்லோரையும் கலந்து கொண்டு, புலவர்களையும் கலந்து கொண்டு அறிவித்திருக்கி றோம். தமிழக அரசின் சார் பாக இனி தை முதல் நாள்தான் தமிழனுடைய முதல் ஆண்டு பிறப்பு நாள் என்று அறிவித்திருக்கிறோம்.

இதற்கு உடனே - யாராவது ஆரியர்கள் எதிர்த்து இருந்தால் நான் ஆச்சரியப்பட்டிருக்கமாட்டேன். அய்யர்கள் எதிர்த்திருந்தால் நான் ஆச்சரியப்பட்டு இருக்கமாட்டேன்.

தம்பி துரை முருகன் சொன்னது மாதிரி இதை இரண்டு மூன்று புலவர்கள், இதை ஒத்துக்க முடியாது என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். இதில் ஆச்சரியம் ஒன்று மில்லை.

சங்க காலத்தில் தமிழ்ச் சங்கத்திலேயே புலவர் நக்கீரன் முன் குயக் கொண்டான் என்ற தமிழ்ப் புலவன் ஆரியம் நன்று; தமிழ் தீது என்று சொன்னானாம். அதைக் கேட்டு கோபம் கொண்ட நக்கீரன், தமிழ் தீதென்றும், வடமொழி நன்று என்றும் சொன்ன நீ சாகக் கடவாய் என்று அறம் பாடிக் கொன் றாராம். பின்னர் அறிஞர் பெரு மக்கள் அனைவரும் வேண்டிக் கொண்டபடி நக்கீரன் மறுபடியும் வெண்பாபாடி குயக் கொண்டானை உயிர் பெறச் செய்தாராம்.இவ்வாறு முதலமைச்சர் கலைஞர் பேசினார்.
http://viduthalai.com/20080126/news01.html
படிக்கவும்.
அப்துல்கரீம் அய்யங்கார் ? ஆபாசமே! இதுதான் தமிழ் வருடப் பிறப்பா? அறிவிற் சிறந்த தமிழ்ச் சமூகம் ???
---------------------
படித்துவிட்டீர்க‌ளா?
மானமுள்ளவன் தாயை இழிவுபடுத்தும் திதி கொடுக்கலாமா? பார்ப்பானின் வயிறு என்ன பரலோகத் தபால் பெட்டியா?

மலத்திற்கும் மலர் தூவப்படுகிறது மூட நம்பிக்கையால்!!! மூடநம்பிக்கை மக்களிடம் எப்படி வருகிறது?

அமெரிக்காவை ஆக்கிரமிக்கும் இந்தியாவில் விரட்டப்படும் பார்ப்பனீயம்!
---------------------------
மற்ற பதிவுகள்